.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 615/2560
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ รร.มอ.วิทยานุสรณ์ "รร.ต้นแบบนิติบุคคล" ที่ควรดูเป็นแบบอย่าง


สงขลา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2560 ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพราะเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาแบบนิติบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้สามารถบริหารจัดการอย่างอิสระ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดูแลครูและเด็กเต็มตามศักยภาพ มีจุดเน้นที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับโรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความก้าวล้ำนำสมัย แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องของคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า การบริหารงานโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลให้ได้ผล อำนาจการบริหารต้องอยู่ในระดับโรงเรียน เชื่อมโยงสู่การรับครูและนักเรียนที่มีกฎเกณฑ์ที่ยากด้วย จึงจะเกิดการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

สำหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในประเทศไทยเป็นนิติบุคคลนั้น ควรเริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมก่อน เพราะการวัดและพิสูจน์การบริหารจัดการแบบใหม่ จะทำให้เห็นผลชัดเจนกว่าการดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่แล้ว โดยคาดว่าจะทดลองบริหารงานโรงเรียนแบบนิติบุคคล ในรูปแบบขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิและกองทุน ในโรงเรียนต่าง ๆ เท่าที่กฎหมายเอื้ออำนวย พร้อมกับให้ผู้บริหารภาครัฐร่วมเรียนรู้การดำเนินงานด้วย ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร เรื่องของครู เป็นต้น ในส่วนของการโยกย้ายผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล มีระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) กำหนดไว้แล้ว แต่ก็ต้องพิจารณากฎเกณฑ์ต่าง ๆ อีกครั้ง ว่ามีความยืดหยุ่นและเอื้ออำนวยเพียงใด จะสามารถปลดล็อกหรือทำให้อ่อนตัวได้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้การบริหารของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือแต่ละจังหวัดควรมี Benchmark (ตัวเปรียบเทียบ) ด้านคุณภาพสถานศึกษากับภาคเอกชนหรือโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ โดยภาครัฐต้องไม่อายที่จะเรียนรู้จากโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาอื่น ๆ ในทางกลับกันต้องพยายามขวนขวายศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนว่าทำอย่างไรบ้าง

ในส่วนของ STEM Education ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้ เป็นเรื่องที่โรงเรียนทำดีอยู่แล้ว แต่ขอให้เน้นในสาขา Robotics, Programing และ Coding ตลอดจนสอนให้เด็กเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย พร้อม ๆ กับช่วยยกระดับการศึกษาในภาคใต้ อาทิ การสร้าง Lab กลางสำหรับการเรียนการสอน STEM เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมใช้ โดยอาจจะร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบของประชารัฐ เป็นต้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวยืนยันว่าในยุคนี้จะไม่ปฏิรูปการศึกษาเพียงโครงสร้างเท่านั้น แต่จะปฏิรูปในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเด็ก บุคลากรและหน่วยงานในระดับพื้นที่ด้วย อาทิ หาครูเก่งมาสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ในช่วงเย็นหรือวันหยุด เป็นต้น พร้อม ๆ กับนำผลการวิจัยและหลักฐานความจริงมาใช้ประกอบการปฏิรูปด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเปิดโอกาสให้กับเด็กมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ให้เด็กอ่อนได้เจอครูที่ดี เก่ง และมีศักยภาพ เป็นต้น

รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผอ.รร. มอ.วิทยานุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548 ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย ถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นคนไทย 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมการศึกษาในปี 2565" จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ STEM Education ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดลอง และมีประสบการณ์ทำจริง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ความว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และการสร้างคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง ประกอบด้วยองคาพยพ 5 ประการ คือ

1) ยุทธศาสตร์ : คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
2) วิชาการ : หลักสูตรยืดหยุ่น เน้นวิทย์-คณิต แต่ต้องรู้รอบ
3) ครูมืออาชีพ : ส่งเสริมให้ครูมีจรรยาบรรณที่ดี ความรู้แน่น และรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) พัฒนาผู้เรียน : เน้นให้เด็กเป็นคนดี มีทักษะชีวิต ช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นได้
5) บริหาร : โดยใช้หลัก School-based Management และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) กลุ่มบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 2) กลุ่มบุคคลทั่วไป และ 3) กลุ่มผู้มีอุปการคุณ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

อีกสิ่งหนึ่งที่โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ มุ่งเน้นคือ "โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้" ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนครู โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เสี่ยงภัย และแก้ปัญหาความขาดแคลน (การใช้) อุปกรณ์การเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วย

สำหรับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกกลุ่มสาระ ย้อนหลัง 5 ปี นักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อีกทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ 100 และมีผลงานแห่งความภาคภูมิใจ อาทิ

- รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลางระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
- รางวัลทรงคุณค่าเกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) ปี 2559 สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการระดับพื้นฐานขนาดใหญ่รางวัลยอดเยี่ยม ด้านวิชาการระดับพื้นฐาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 จาก สมศ. ระดับดีมากทุกตัวบ่งชี้และทุกมาตรฐานด้วยคะแนนรวม 97.02%

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อาทิ ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการเรียนรู้หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotic Lab), ห้องปฏิบัติการชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการโครงการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เป็นต้น

อนึ่ง มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 100 คน อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และสื่อมวลชน


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
สรุป/รายงาน
28 พฤศจิกายน 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
  558 ผลประชุม ก.ค.ศ.15/2560
  544 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 4 ราย
  539 แต่งตั้งรองเลขาธิการ กคศ.
  516 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 16 ราย
  496 ก.ค.ศ.อนุมัติย้าย ผอ.สพท.44 ราย
  492 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่พระนครศรีอยุธยา
  474 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ