.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 611/2560
แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.


รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงาน Digital PR แก่นักประชาสัมพันธ์ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสื่อสารองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MOE Digital Team” (กลุ่มนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPLI) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์รองรับ Digital PR นำไปสู่องค์กรดิจิทัล

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เรื่องของงานประชาสัมพันธ์หรือ PR (Public Relations) ในยุคปัจจุบัน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องถือว่ารูปแบบของการประชาสัมพันธ์ของเอกชนจะเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐยังมีช่องว่างและมีจุดอ่อนอีกมาก

ดังนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้คัดเลือกตัวแทนนักประชาสัมพันธ์ของเขต 1 จากทุกจังหวัด มาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถึงแม้ว่าเรายังทำได้ไม่เทียบเท่ากับภาคเอกชน แต่จากความร่วมมือการอบรมหลักสูตรนี้ร่วมกันระหว่าง C.P.Group และวิทยากรจากภาคเอกชน ก็จะสามารถเติมเต็ม ข้อคิด หลักการทำงานต่าง ของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ คาดว่าหลักแนวคิดในการประชาสัมพันธ์ที่เคยทำงานในพื้นที่มาสิบปีหรือยี่สิบปีนั้น วันนี้ก็จะเกิดการเปรียบเทียบให้เห็นหลักการทำงานของภาคเอกชนว่า มีหลักทฤษฎีและวิธีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ ต้องรับผิดชอบเด็กและเยาวชนหลายล้านคน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจการประสัมพันธ์ให้มาก แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ อย่างเช่นการรับเด็กนักเรียน อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาด ทำให้เกิดความไม่เข้าใจทั้งประเทศ เพราะการประชาสัมพันธ์ไปไม่ถึง

ฉะนั้น การสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถเติมเต็มการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบ Digital PR เข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางไปจนถึงระดับพื้นที่และสถานศึกษา เพราะปัจจุบันระบบดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทำงานทุกด้าน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์อีกด้วย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทรงพลังมากยิ่งขึ้น

นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า โครงการนี้ใช้หลักคิดของการทำงานสานพลังประชารัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่งเป็นการวางแผนอนาคตของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็มีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมรับผิดชอบ เพราะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในสังคม ทุกคนถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมกันรับผิดชอบ (Stakeholders) เช่น กรณีที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ถือว่าไม่ใช่ความผิดของครูหรือผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ปกครอง ครอบครัว สังคม และบริบทแวดล้อมนั้น ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

ดังนั้น กลไกประชารัฐจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องร่วมมือกันเพื่ออนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า ซึ่งโครงการนี้ก็ทำงานเชิงประชารัฐ ที่ได้มีความร่วมมือสานพลังในการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ (สป.ศธ. และ สพฐ.) ภาคเอกชน (C.P.Group และบริษัท แสนรัก อินโนเวชั่น จำกัด) รวมทั้งภาคประชาสังคม (คุณธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ)

"การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการศึกษาทั่วประเทศ ตามโครงการสื่อสารองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MOE Digital Team” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute: CPLI) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สพฐ. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์ส่วนกลางซึ่งเป็น Core Team และนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็น Provincial Education Team Leader จังหวัดละ 1 คน โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทแสนรัก อินโนเวชั่น จำกัด และเครือซีพี ให้ความรู้ตลอดการอบรม 3 วัน เพื่อพัฒนานักประชาสัมพันธ์ให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์รองรับ Digital PR นำไปสู่องค์กรดิจิทัล"


สุกัญญา จันทรสมโภชน์, อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ปกรณ์ เรืองยิ่ง: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
24/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ