.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 610/2560
ศธ.-CP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" กลุ่ม ผอ.สพท. และนักประชาสัมพันธ์


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ ล่าสุดร่วมกับ CP Group จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังสร้างสรรค์ทีม" (MOE One Synergy Program : Transformational Leadership Workshop) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Leadership Institute: CPLI) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนา ผอ.สพท.ใหม่ 110 คน ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนานักประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา 77 คนทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์รองรับ Digital PR นำไปสู่องค์กรดิจิทัล


ภาพหมู่ กลุ่ม ผอ.สพท.ใหม่ 110 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพแบบ 360 องศา ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 110 คน ซึ่งจะเป็นผู้นำยุคใหม่ที่นำนโยบายและกลยุทธ์การทำงานจาก ศธ.ไปปฏิบัติและขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ จึงขอให้กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้ได้ในเรื่องที่ถูกต้อง

ฝากให้ผู้บริหารทุกคนช่วยขับเคลื่อนงานการศึกษา โดยเน้นไปที่การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่วัดได้ในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอาชีวศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตลอดจนคุณธรรมที่จะใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต การใช้ตลาดเป็นตัวนำ ตลาดในที่นี้ก็คือ "ครู เด็ก โรงเรียน พื้นที่" เป็นตัวนำในการพัฒนาตามความต้องการ เช่น การอบรมครู โดยครูเป็นผู้เลือกหลักสูตรและองค์ความรู้เอง และอาจให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามาช่วยจัดการอบรมตอบโจทย์ความต้องการแต่ละพื้นที่  จัดให้มีระบบการเงินหรือเงินทุนที่เข้มแข็งต่อการพัฒนา ซึ่งขณะนี้งบประมาณของ ศธ.ได้กันไว้ให้เพียงพอสำหรับการทำงานตามแผนที่วางไว้

จึงขอให้กำลังใจผู้บริหารได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูก และไม่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิด ให้เป็นกำลังสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งตนได้วางระบบไว้แล้วหลายเรื่อง และหลายเรื่องกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ แม้อาจจะทำให้ไปขัดแย้งผลประโยชน์ของกลุ่มคนบ้างก็ตาม เช่น แนวทางการพัฒนาครูแบบใหม่ ทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ควรส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนเองและเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาในหลายมิติประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบ, ประวัติ, ผลงาน (Performance) ตลอดจนศักยภาพ (Potential) ความเป็นผู้นำหรือด้านที่ต้องการในงานนั้น ๆ ไม่ได้มองว่าเป็นคนของใครเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้การสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม และผู้บริหารระดับสูงสุดยังได้ให้เกียรติพบปะพร้อมมอบแนวคิดการทำงานสู่ความสำเร็จ จึงขอให้ทุกคนรับฟังอย่างตั้งใจ และเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์กับการทำงานอย่างเต็มที่


ส่วนหนึ่งของวิทยากรในพิธีเปิดและการประชุมครั้งนี้

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวแสดงความชื่นชมการทำงานของ รมว.ศธ. ที่อยู่บนพื้นฐานการเป็น "ผู้รู้จริง รู้ลึก และกล้าตัดสินใจ" ทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ แม้อาจจะมีผลกระทบกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ก็ตาม

นอกจากนี้ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเราจำเป็นต้องปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ให้ทัน ซึ่ง "คน" เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลง CP จึงให้ความสำคัญกับการสร้างคนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุ่มเทสร้างสถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อสร้างคนที่เก่งและมีคุณภาพไปขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างคนสำหรับธุรกิจ เปิดโอกาสคนได้รับการพัฒนาการทำงาน เพราะเมื่อคนทำงานดี ธุรกิจก็จะดีไปด้วย

ฝากข้อคิดด้วยว่า "แม้เรามีเงินจำนวนมากและมีโอกาส แต่หากไม่มีคนช่วยทำงาน ธุรกิจก็อาจจะล้มละลายได้ ในทางกลับกันหากไม่มีเงินมากมาย แต่เรามีโอกาสและมีคน คนเหล่านี้จะช่วยสร้างเงินเพิ่มให้เราเป็นจำนวนมากได้เช่นกัน" อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องอาศัยเวลา เพราะการสร้างคนไม่สามารถทำได้ภายในวันเดียว แต่ต้องใช้เวลาเป็นสิบ ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาแนวทางการทำงานขององค์กรอื่นระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จ เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสมาปรับใช้ด้วย

จึงขอให้ ผอ.สพท.พยายามหาคนเก่งเข้ามาทำงาน พร้อมฝากแนวคิดส่วนตัวด้วยว่าการจะสร้าง "คนเก่ง" ควรคำนึงถึง 3 ด้าน คือ 1) ให้อำนาจ เพื่อให้เขาไปแสดงความสามารถ 2) ให้ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ตามสมควร 3) เงิน แม้ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุด แต่หากขยันทำงาน แม้จะมีรายได้มากกว่าเรา ก็ควรแสดงความยินดี


เลขาธิการ กพฐ."บุญรักษ์ ยอดเพชร" ร่วมในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการทำงานของผู้บริหาร หลายเรื่องเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น ต้องให้โอกาสในการยอมรับความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพราะคนทำงานมากย่อมผิดพลาดหรือเสียหายบ้าง เพราะเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีในตำรา อาจจะต้องอาศัยการลองผิดลองถูก แต่สิ่งสำคัญคือ เมื่อผิดแล้วต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้บริหารที่ดีควรจะปกป้องคนที่กล้าทำหรือกล้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้ ศธ.ได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ 110 คน และกลุ่มนักประชาสัมพันธ์ 100 คน (จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 77 คน และนักประชาสัมพันธ์ส่วนกลางที่เป็น Core Team)

ในส่วนของหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์นั้น ได้จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการศึกษาทั่วประเทศ ตามโครงการสื่อสารองค์กรอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 “MOE Digital Team”


ภาพหมู่ กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ สพท. และนักประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ทั้งนี้ เนื่องจาก ศธ.เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนแบบ Quick Win โดยเน้นการสร้างทีมงาน “MOE Digital Team” เพื่อปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล ที่มีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital PR) และการเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 โดยได้ร่วมกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในลักษณะการทำงานแบบสานพลังประชารัฐ เพื่อนำระบบ Online Monitoring-Reporting เข้ามาใช้ในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ทางดิจิทัล จัดทำเนื้อหา การเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล


ส่วนหนึ่งของวิทยากรและผู้เข้าอบรม MOE Digital Team

การเริ่มต้นโครงการ มีหลักการที่สำคัญ 5 ข้อ

1) ศธ.เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการรับรู้ความเข้าใจตามแนวทางนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี

2) บริบทของการประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนจากเดิมมาสู่ Digital Platform ส่งผลให้วิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง

3) ศธ.จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารขององค์กร เพื่อให้ทันยุค Thailand 4.0 โดยนำเครื่องมือการสื่อสารใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์

4) ศธ.ควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และทำงานเชิงบูรณาการในทุกหน่วยงานของ ศธ.

5) การนำแนวคิดนโยบายสานพลังประชารัฐ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ Quick Win


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ.ผู้ให้แนวคิดการอบรม PR Digital ร่วมรับฟังตลอดการอบรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นที่ 1 การอบรม Focus Group เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ MOE Digital Team ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะเป็น Core Team จากหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 20 คน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และเชิญทีมผู้บริหารด้านประชาสัมพันธ์ของ ศธ. เข้าร่วม อาทิ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษา ด้านสื่อสารมวลชน, นายพะโยม ชิณวงศ์ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน ให้กับนักประชาสัมพันธ์ที่เป็น Core Team 20 คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ขั้นที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการศึกษาทั่วประเทศ “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” (Team Synergy Program : PR-MOE Digital Workshop) ซึ่งการอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ประกอบด้วย Core Team และนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็น Provincial Education Team Leader ระดับจังหวัดๆ ละ 1 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute: CPLI) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทแสนรัก อินโนเวชั่น จำกัด ให้ความรู้ตลอดการอบรม 3 วัน

หลังจากผ่าน 3 ขั้นตอนนี้ไปแล้ว จะมีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) เพื่อทบทวนวิธีการทำงาน ทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุง และขยายโครงการในรุ่นต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ปกรณ์ เรืองยิ่ง: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
23/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ