.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 609/2560
รมว.ศธ.ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) ตลอดจนผู้บริหาร สจล. คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ สจล. ได้ดำเนินการมาในระดับหนึ่งแล้ว โดยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาการ จึงขอให้ทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าวไปสู่สิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานต่าง ๆ ต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคอยู่ตลอด แต่หากยืนอยู่บนความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University : CMU) สหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยร่วมกับ สจล.ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ภายหลังรัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การจัดตั้งสถาบันร่วม มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ถือเป็นประวัติศาสตร์ของการอุดมศึกษาไทย และในอนาคตก็จะมีการจัดการศึกษาในลักษณะนี้มากขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยขอให้ผู้บริหาร สจล. และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ร่วมกันระดมความเห็นและพิจารณา ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ เนื่องจากเรากำลังร่วมกันทำสิ่งที่ต่างจากเดิมและเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ดำเนินการตาม จึงต้องดำเนินการอย่างมืออาชีพและเทียบเท่ามาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งในภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็นต้องถ่ายทอดวิทยาการและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสู่ระบบการศึกษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือต่อยอดการสร้างบุคลากรและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากขึ้น

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สจล. กับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ICT และวิศวกรรมหุ่นยนต์ โดยใช้หลักสูตรเเละมาตรฐานการเรียนการสอนร่วมกัน และมีแผนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก, สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในระดับปริญญาโท

นอกจากนี้ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนไม่ได้เป็นการดำเนินการเพื่อ สจล. เท่านั้น แต่จะช่วยพัฒนาการอุดมศึกษาของไทยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วย อีกทั้ง จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยหันกลับมามองแนวทางการดึงคนเก่งและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งนักศึกษาไปเรียนกับคณาจารย์ที่สหรัฐอเมริกา โดยเน้นการเรียนจากปัญหาสู่การค้นคว้าเเละวิจัย จากนั้นจะกลับมาฝึกงานในบริษัทเอกชนของไทยด้วย

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล จะใช้รูปแบบและมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน โดยจะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน มีระยะเวลาเรียน 5 ปี ซึ่งจะเรียนในไทย 2 ปี และเรียนที่ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา 3 ปี ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโท จะเปิดรับนักศึกษาจำนวน 10 คน ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี เรียนในไทย 1 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา 1 ปี โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งเเต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560 เเละจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2561 โดยใช้สถานที่ของสำนักงานอธิการบดี สจล. ชั้น 9 จากนั้นจะเปิดวิทยาเขตในพื้นที่ EEC ด้วย


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
สรุป/รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  607 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้
  576 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ