.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 606/2560
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวเปิดงาน Interregional Youth Policy Forum


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน Interregional Youth Policy Forum เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ โดย Mr. Kaveh Zahedi, Deputy Executive Secretary, ESCAP, Mr. Marco Roncarati, Social Affairs Officer, Social Development Division (SDD), ESCAP และผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงาน Interregional Youth Policy Forum ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในแอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และกลุ่มประเทศ Western Asia โดยกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ ESCAP และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

การศึกษาคือปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ทำให้เกิดทักษะที่จำเป็นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระดับโลก นอกจากนี้ การศึกษายังเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ทุกประเทศจึงต้องให้ความสำคัญและลงทุนด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมในบริบทของประเทศและบริบทโลกด้วย โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของระบบการศึกษา ได้แก่

1) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ที่จะนำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ดึงดูดความสนใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก "Youth Forum ICT" จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Youth Policy Toolbox ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกออนไลน์ ที่จะช่วยให้โรงเรียนทำงานได้ง่ายขึ้น ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ทำให้คนไทยมีทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพ ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยมีกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน (Quick-win) ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างเข้มแข็งไปสู่ Value-Based Economy

2) ผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ตระหนักถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่นำไปสู่ ASEAN Free Trade Area (AFTA) และ ASEAN Investment Area (AIA) นอกจากนี้ การให้บริการด้านการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างเสรีภายใต้กรอบ AEC รวมถึงเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ ASEAN Work Plan on Education 2016-2020 รวมทั้ง Single Market และ Single Product Based ด้วย

3) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร จากการที่โลกก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดของประเทศไทยมีภาวะลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้อัตราส่วนที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อการจัดการด้านการศึกษาด้วย

4) ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกปรารถนาที่จะสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น มีขีดความสามารถที่พิเศษขึ้น และมีทักษะจำเป็นที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกได้ทันท่วงที

ซึ่งการที่จะใช้ปัจจัยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาได้นั้น ต้องมั่นใจว่ามีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ ผลักดันให้ไปสู่ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความยั่งยืน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สถานการณ์และปัญหาที่พบในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยและของโลก ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมนานาชาติ ดังนั้นจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และนานาชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาไทยในเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยการเรียนรู้จำเป็นต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในการสนับสนุนกระบวนการเหล่านี้

เป้าหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย โดยมีการจัดทำโครงการ "English for Thailand" สำหรับครูชาวไทยในการเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น อีกทั้งได้รับความร่วมมือกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เพื่อให้คุณครูของเราได้เรียนรู้ทักษะการเรียนการสอน อีกทั้งมีการทำ Workshop เพื่อแบ่งปันเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีการเยี่ยมโรงเรียนและการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการอนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาของไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ เช่น Next-generation Automotives, Intelligent Electronics, Biotechnology, Biofuels เป็นต้น

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปข้างหน้า เราก็ตระหนักถึงความถูกต้องและยุติธรรม รวมทั้งยึดมั่นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (2030 Agenda) ที่ว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ประเทศไทยจึงจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน และยังคงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนการศึกษาที่ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ จะทำให้การพัฒนาเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ มีความรู้ และเชื่อมโยงกับสังคม โดยยึดมั่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศอื่น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
22/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  595 หารือกับฟินแลนด์ในการผลิตพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันผลิตครู
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ