.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 604/2560
‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะเยี่ยมเยียนครู-นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เน้นย้ำและฝากลูกหลานนักเรียนทุกคนให้ช่วยกันสืบสาน "ศาสตร์พระราชา" และร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่กับลูกหลานอย่างยั่งยืนสืบไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - วันนี้ (วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต) ณ อาคาร100 ปี หอประชุมใหญ่ ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปิติและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ซึ่งมีการดำเนินงานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนมากว่า 100 ปี

กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้นำเสนอในครั้งนี้ ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการศึกษาของลูกหลานนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ในฐานะศิษย์เก่าและเป็นผลผลิตหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความเก่ง ความก้าวหน้าของลูกหลานเหล่านี้ ที่จะสามารถพัฒนาเติบโตไปเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ดังเช่นคติพจน์ที่ว่า “นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” ซึ่งเป็นคติพจน์ที่ลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ต่างยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ความ "รู้ รัก สามัคคี" ถือเป็นพื้นฐาน และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิต เป็นที่มาของการก่อเกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมในปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชปณิธานเรื่อง "โรงเรียนคุณธรรม" เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ทางวิชาการ หากมีทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันแล้ว ก็ถือได้ว่ามีองค์ประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์ ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างมีระบบแบบแผนมากขึ้น

เรื่องการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญของการพัฒนา ขอฝากลูกหลานนักเรียนให้รักการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือเป็นการฝึกนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพูด การคิด การเขียน การย่อความด้านภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารให้มีความคล่องแคล่ว ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยครูอาจารย์สามารถส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ "Extra Reading" ทั้งในชั่วโมงเรียน และกิจกรรม Home room เพื่อฝึกและส่งเสริมทักษะที่เกิดจาการอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการใช้ภาษา ขอให้ลูกหลานนักเรียนนำทักษะทางภาษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เห็นความสามารถทางด้านภาษาของลูกหลานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว มั่นใจ และมีความสุภาพเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี จึงขอฝากให้รักษาคุณภาพนี้ไว้ เพื่อใช้ภาษาอย่างระมัดระวัง และถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไป และขอฝากลูกหลานนักเรียนเหล่านี้ไว้กับครูอาจารย์ทุกท่าน เพราะท่านคือต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเหล่านี้ ขอให้มีคุณธรรม จริยธรรม คู่ไปกับการเรียนการสอนทางวิชาการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 นี้ให้คงอยู่ตลอดไป

นายชัยณรงค์ แดงหวาน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงโรงเรียนสุราษฎร์ธานีว่า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 2,789 คน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา จัดการศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ English Program

ั้งนี้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำวิชาการ เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และช่วยกันสืบสานศาสตร์พระราชาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมให้การต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในการมาเยือนครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ธเนศ งามสถิร: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน
22/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ