.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 600/2560
การประชุมทางวิชาการ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาครูและการเรียนรู้ "Education for Sustainable Development (ESD) International Forum 2017"


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ Education for Sustainable Development (ESD) International Forum 2017 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการพัฒนาครูและการเรียนรู้" เรื่อง “Professional and Learning Development For ESD” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้คุรุสภามีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และในฐานะเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย

จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นที่ยอมรับของสังคมและสากลด้วย

โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันคุรุพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในรูปแบบของการเสวนาในประเด็นต่างๆ เช่น “ESD in Thailand and Global” “ESD and Teacher Professional Development” และ “ESD and Teacher Professional Development” และ “ESD in Practice” โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านนโยบายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้แทนจากยูเนสโก นักวิชาการ นักศึกษา และคณาจารย์จาก Shizuoka University และครูนักปฏิบัติจริงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของโลก มีการส่งผ่านข้อมูลและเชื่อมต่อกันอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลต่อการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากนี้ "ศาสตร์พระราชา" แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ด้อยโอกาสและพื้นที่ห่างไกลจากการคมนาคม โดยการพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสอนหนังสือให้แก่พี่น้องประชาชนเหล่านั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย

สิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เราได้เห็น คือ เรื่องการรับฟัง การสัมผัส เห็นแล้ว คิด วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Active learning) เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนโดยลงมือทำ ได้คิดได้สร้างสรรค์ในกระบวนการคิดของตัวเอง

ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal ; SDGs) ในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นทิศทางร่วมกันของคนไทยในอนาคต หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพพลเมืองให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทุกด้านในระยะยาว การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย โดย “ให้ทุกคนมีการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียม และทุกช่วงวัย”

สำหรับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับการพัฒนาครูและการเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศในวันนี้ จึงเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาการพัฒนาครูและการเรียนรู้ในยุคใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ รวมทั้งประเทศไทยสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและนานาชาติสุกัญญา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
: เรียบเรียง/กราฟิก
PHOTO CREDIT: กิตติกร แซ่หมู่, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

กลุ่มสารนิเทศ สป. และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน

20/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  597 บรรยายวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.)  รุ่นที่ 1
  593 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560
  590 ศธ.ทบทวนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
  588 ยูเนสโกประกาศยกย่องกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  565 ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติฯ ทวี บุณยเกตุ
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ