.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 598/2560
ม.ล.ปนัดดา ปาฐกถาพิเศษ 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' แก่ครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป' ณ ห้องประชุมแกรนด์ปาร์ค โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาพบปะกับทุกท่านในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้

ได้รับทราบจากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผลสะท้อนกลับมา ณ เวลานี้ แทบจะทุกโรงเรียนมีสิ่งที่เรียกว่า "สถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูบาอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนทุกท่าน" ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเป็นระบบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอน

จึงรู้สึกดีใจที่ทุกองค์กรมุ่งเน้นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ที่จะเป็นบ่อเกิดของกรอบความคิดในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกหลานของเรามีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งหน้าเรียนหนังสือให้เกิดความแตกฉาน มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยแล้ว เด็กก็จะมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา ไม่ประมาท ต้องทำสิ่งต่าง ๆ เผื่อไว้ข้างหน้าด้วย เพราะในอนาคตต่อไปสังคมไทยก็จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การดำรงชีวิตของครูบาอาจารย์ก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อีกทั้งได้มีโอกาสพูดคุยกับครูชาวต่างประเทศที่มาสอนภาษาต่างประเทศในไทย ต่างก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งทุกประเทศต่างทำควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการเช่นเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กยึดมั่นได้  โดยยกตัวอย่างถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ความดีงามทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในใจของพวกเราสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน และด้วยพระองค์ทรงมีความงดงาม เป็นที่รัก ที่หวงแหนของประชาชนชาวไทย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูทุกคนที่ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเช่นกันด้วย

ังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ ต้องทุ่มเทและเสียสละ โดยยึดแรงบันดาลใจที่จะทำเรื่องโรงเรียนคุณธรรม เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผู้พระราชทานพระราชปณิธานของโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน เพื่อจะได้เกิดกำลังใจในการทำงาน ไม่ท้อแท้ต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กันกับการทำงาน ทุกคนต้องเจอกับปัญหา ไม่มีใครไม่พบปัญหา แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องพยายามเดินหน้าเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้

นอกจากนี้ ฝากถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยขอให้ครูอาจารย์ได้แนะนำให้ลูกหลานนักเรียนใช้อย่างสร้างสรรค์ คือใช้กันอย่างรับผิดชอบ และให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความสำคัญกับครอบครัว เพราะครอบครัวคือสิ่งที่ดีงาม เมื่อมีความพร้อมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิตที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัวแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทุกท่านเกิดกำลังใจในการทำงานราชการให้กับกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเต็มกำลังต่อไป


นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนของไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม

ทั้งนี้ นอกจากจะดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับโรงเรียน สพฐ. แล้ว ยังได้ขยายผลการดำเนินงานโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันต่อไปด้วย

ำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนตามพระราชดำริฯ จำนวน 218 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 436 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร


"ผอ.สถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครองต้องร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดี ที่ชอบด้วยวัฒนธรรมทางการศึกษาเรียนรู้ และการดำรงชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหัวใจของลูกหลานเยาวชน และผู้คนในสังคม การอบรมสัมมนาครั้งนี้จะมีช่วงหนึ่งที่ใช้สมมุติฐานเสมือนเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่โรงเรียน และมีการทดสอบวิจารณญาณของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่น่าจะเกิดประโยชน์ในเชิงประจักษ์และประสบการณ์"

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
19 พ.ย.2560


จงจิตร ฟองละแอ: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
19/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ