.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 597/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
รมช.ศธ.เน้นย้ำวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) "ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม"


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 จาก 25 จังหวัดภาคกลางและอุทัยธานี จำนวน 243 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน คือ ขับเคลื่อนภารกิจ เสริมสร้างศักยภาพ และบทบาทของอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 4 ข้อ ได้แก่ 1) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล สันติวิธี 2) ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบธรรม และรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย 3) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม 4) การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองมาใช้การดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ดังนั้น วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) ที่เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (ครู ข.) เพื่อขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ทั่วประเทศ 74,655 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 1,493,100 คน ต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งจะเป็นวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) เกี่ยวกับหลักของข้าราชการ ที่จะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า จึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามสมควร มีสง่าราศี มีความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ทำหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ที่สำคัญคือ ให้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" และ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยผสานกันทั้ง 3 ระดับ เพราะหากเรามีความรู้ ก็จะเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้น และเมื่อเรารักในสิ่งใด ก็ต้องการที่จะเข้าถึงในสิ่งนั้น อีกทั้งเมื่อมีความสามัคคีเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไป

ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากถึงหลักคิดของข้าราชการ "Code of Honour" (จากเอกสารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี) คือ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ แบบอย่างแก่ประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง และปลอดคอร์รัปชั่น

ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวว่า "ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม ทำอะไรก็ตามในฐานะข้าราชการต้องคิดเรื่องนี้ให้จงมาก"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
PHOTO CREDIT: กิตติกร แซ่หมู่
19/11/2560
กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.: รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  593 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560
  590 ศธ.ทบทวนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
  588 ยูเนสโกประกาศยกย่องกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  565 ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติฯ ทวี บุณยเกตุ
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ