.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 596/2560
‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' ณ โรงเรียนปากช่อง  จ.นครราชสีมา


จังหวัดนครราชสีมา - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนปากช่อง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)" เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมตะโกราย โรงเรียนปากช่อง โดยนายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วย และนักเรียน เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 500 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวฝากครูอาจารย์ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานเยาวชน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชวาทของพระบรมราชชนก (ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะหลักการ “รู้ รัก สามัคคี" ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมทั้งการสร้างนิสัยของการเป็นนักการศึกษาที่ดี

อีกทั้ง ได้เน้นย้ำเรื่องความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พร้อมย้ำความรับผิดชอบในการใช้ Social Media ไม่ควรใช้เพื่อใส่ร้ายป้ายสีให้ผู้อื่นเสียหาย แต่ในทางกลับกัน ควรใช้ประโยชน์เพื่อการหาข้อมูล องค์ความรู้ หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเรียน การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนในหมู่เพื่อนฝูงจะดีกว่า และขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประหนึ่งรวงข้าวที่เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวที่โค้งงอลงสู่พื้นดิน หรือเปรียบเสมือนการน้อมคำนับตามธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นที่มีความสุภาพ

ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ฝากแนวคิดในการดำรงตน เพื่อให้ครูและนักเรียนนำไปปรับใช้ตามกาลเทศะต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) Protocol: มีระเบียบวิธี 2) Etiquette: การจริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี 3) Manners: มารยาทจรรยา และ 4) Education: การศึกษา ซึ่งหากสามารถผสานทั้ง 4 ส่วน เข้ากับการทำงานและการดำรงชีวิตได้ จะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี ส่งผลไปถึงประเทศที่จะน่าอยู่และสงบร่มเย็นมากขึ้นด้วย

ในส่วนของการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและกำชับถึงเรื่องนี้อย่างมาก ว่า การใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นการสื่อสารที่ผ่านวิธีการคิด และผ่านกรอบความรับผิดชอบในการใช้ภาษามาแล้ว โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดทางการทูต ที่จะนำมาซึ่งการสร้างมิตรที่ยั่งยืนให้กับตัวเราเอง โดยมีหลักการและวิธีการพูดที่จะแสดงถึงความสุภาพทางการทูต ได้แก่ 1) การฟังและพยายามทำความเข้าใจ 2) ใช้คำพูดที่ไพเราะ เหมาะสม อ่อนนุ่ม ไม่โผงผาง หลีกเลี่ยงการพูดถึงบุพการี 3) มีความระมัดระวังในการพูด และหลีกเลี่ยงภาษาเชิงลบ 4) คำมหัศจรรย์ (Magic Word) คือ คำว่า "sorry" ที่ช่วยลดการโกรธเคือง และ 5) ไม่ควรชี้นิ้วใส่ผู้อื่นระหว่างที่สนทนา หรือระหว่างบนโต๊ะอาหาร ทางการทูตถือว่าไม่มีมารยาทและไม่สุภาพอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม การพูดด้วยภาษาใด ๆ ไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ จะต้องไม่เป็นการสร้างศัตรูเพิ่มเติม และเชื่อว่าหากได้เรียนรู้เทคนิคการพูดภาษาทางการทูต และนำไปปรับใช้ได้ ก็จะเกิดผลดีกับตัวผู้พูดและสังคม จึงขอฝากไปถึงสถานศึกษาในทุกระดับ ทั้งโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ให้เพิ่มพูนทักษะการพูดกับผู้คน การพูดต่อหน้าสาธารณชน เพื่อให้ลูกหลานเกิดความมั่นใจในการพูด มีความฉะฉาน และในที่สุดก็จะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้พูดเองด้วย

นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง กล่าวรายงานการจัดการศึกษา ว่า โรงเรียนปากช่องได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ผ่านการเรียนธรรมะและการสอบพระปริยัติธรรม จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แผนกธรรมดีเด่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งในปี 2559-2560 เป็นปีที่มีนักเรียนเข้าสอบมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะให้กับนักเรียน จนได้รับรางวัลจากการประกวดภาพวาด ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งทำให้ครูสนิท มณีรัตน์ ครูผู้สอนได้รับรางวัล “ครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ด้วย


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
สรุป/รายงาน
18 พฤศจิกายน 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ