.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 594/2560
‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' ณ รร.สมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร


รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ฝากลูกหลาน รร.สมุทรสาครบูรณะ หมั่นอ่านหนังสือพิเศษ (Extra Reading) การย่อความที่เป็นเลิศ ขอให้มีความรู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมฝากข้อคิดให้ช่วยกันในการใช้ภาษาทางการทูตที่มีความไพเราะ และได้แนะแนวคิดการดำรงตน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา รวมทั้งการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน

จังหวัดสมุทรสาคร - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม คุณสุชาติ-แพทย์หญิงทิพาพรรณ ใบสมุทร อาคาร 6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดสมุทรสาครอีกครั้ง ขอฝากให้คณาจารย์ช่วยกันพัฒนาลูกหลานนักเรียน ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในด้านต่าง ๆ เช่น

"Extra Reading"  การอ่านหนังสือพิเศษในทุกวัน เป็นการฝึกเด็กนักเรียนในด้านการพูด การคิด การเขียน การย่อความด้านภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ฝึกทักษะการสื่อสารให้มีความคล่องแคล่ว ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยอาจจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ "Extra Reading" ทั้งจากการอ่านหนังสือในชั่วโมง หรือจัดกิจกรรม Homeroom ช่วงเช้าในชั้นเรียน เพื่อฝึกการพูด การฟัง การจดจำคำศัพท์ การย่อความอย่างต่อเนื่อง

"ศาสตร์ของพระราชา" ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนปวงชนชาวไทย เช่น ความเพียร ความซื่อตรง ความวิริยะอุสาหะ ความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตให้เป็นคนดี การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน หลักความรู้ รัก สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน

"การใช้ภาษาทางการทูต" มีวิธีการพูดที่จะแสดงถึงความสุภาพทางการทูต ได้แก่ 1) การฟังและความเข้าใจ 2) ใช้คำพูดที่ไพเราะ เหมาะสม อ่อนนุ่ม ไม่โผงผาง หลีกเลี่ยงการพูดถึงบุพการี 3) ต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงภาษาในทางลบ 4) คำมหัศจรรย์ (Magic Word) คือ คำว่า "sorry" ที่ช่วยลดการโกรธเคือง 5) ไม่ควรชี้นิ้วใส่ผู้อื่นระหว่างที่สนทนา หรือระหว่างบนโต๊ะอาหาร ทางการทูตถือว่าไม่มีมารยาทและไม่สุภาพอย่างยิ่ง

"โรงเรียนคุณธรรม" กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นต่อสังคมไทย จึงได้มีนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันจะส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพและพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบแบบแผน


"แนวคิดการดำรงตน" เพื่อนำไปปรับใช้ตามกาลเทศะต่าง ๆ คือ Protocol: มีระเบียบวิธี, Etiquette: จริยธรรมและจารีตทางความคิดที่ดี, Manners: มารยาทจรรยา, Education: การศึกษา ซึ่งหากสามารถผสานทั้ง 4 ส่วน เข้ากับการทำงาน การดำรงชีวิต จะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี อีกทั้งประเทศจะน่าอยู่ สงบร่มเย็นมากขึ้นอีกด้วย

ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากถึงลูกหลานนักเรียนให้ระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในปัจจุบันนี้ อย่าใช้ไปในทางที่มีอคติต่อสังคม ไม่ควรเข้าไปร่วมกับการว่ากล่าวให้ร้ายป้ายสี เขียนข้อมูลอันเป็นเท็จ และขอให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประหนึ่งรวงข้าวที่เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวที่โค้งงอลงสู่พื้นดิน หรือเปรียบเสมือนการน้อมคำนับตามธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นที่มีความสุภาพยิ่ง


ปกรณ์ เรืองยิ่ง: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง

PHOTO CREDIT: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี สร.ศธ.
17/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  568 พบปะสนทนานักเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ