.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 593/2560
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560


เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า บรรยากาศของการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มีวิสัยทัศน์ที่ดี และคลุกคลีอยู่ในวงการอยู่แล้ว จึงให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเป็นกรรมการชุดนี้ด้วย ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่จะปฏิรูปไปในคราวเดียวกัน

ในส่วนของผลการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญใน 2 ส่วน คือ ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) จำนวน 210,232,350 บาท โดยมีแผนใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน 200 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 9.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในประเด็นการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการอุดหนุนด้วย อาทิ รับนักศึกษาในสัดส่วน/จำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ, หลักสูตรและสาขาวิชา ต้องได้รับการรับรองและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในหลายส่วน ได้แก่

- การคัดกรองนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบช่วยเหลือที่เข้มแข็งในสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดประเภทความพิการไว้ 9 ประเภท หากพบว่านักเรียนมีแนวโน้มเป็นคนพิการทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษและส่งให้แพทย์วินิจฉัย พร้อมทั้งให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วย

- การผลิตและพัฒนาครู ให้ครูเลือกประเด็นในการพัฒนาตนเองตามโครงการการพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาทต่อปี เพื่อสนองความต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง

- เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากผลประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 ให้ สพฐ.ยกเลิกระบบคูปอง พร้อมให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามความต้องการของนักเรียน และตรวจสอบรายการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นสื่อทางการแพทย์ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้แล้ว ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทบทวนปรับปรุงอนุบัญญัติว่าด้วยการให้บริการการอุดหนุนสื่อ เป็นต้น

- การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้ดำเนิน "โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา" ที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ที่จะทำให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือ แก้ไข ป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ พร้อมมีการจัดทำแผนที่เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน และหาแนวทางป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย (Safety School) รวมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือผลกระทบอย่างรอบด้าน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในภาพรวม ถือว่าเดินมาถูกทิศทางแล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ประเทศเรายังลงทุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการน้อย งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับความต้องการทางการศึกษาของผู้พิการ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะของบประมาณสำหรับจัดการศึกษาแก่ผู้พิการในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่เพียงพอต่อแนวโน้มจำนวนผู้พิการที่เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น

ในขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความทันสมัยมากขึ้น เช่น จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น, มาตรฐานหลักสูตรและสาขาวิชาต้องมีมาตรฐานตามที่ ศธ. กำหนด, อัตราค่าใช้จ่ายแต่ละสาขา อาทิ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 200,000 บาทต่อรายต่อปี เป็นต้น รวมทั้งจะปรับการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
16/11/2560


^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  590 ศธ.ทบทวนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
  588 ยูเนสโกประกาศยกย่องกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  565 ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติฯ ทวี บุณยเกตุ
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ