.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 583/2560
รมช.ศธ.(ม.ล.ปนัดดา) ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.สู่การปฏิบัติที่ จ.ลำปาง ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน ย้ำยังคงให้ความสำคัญกับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พร้อมน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ


จังหวัดลำปาง - เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รายงานว่าการจัดการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น Thailand 4.0, คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.), การปฏิรูปการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติฯ, แนวทางการทำงานสานพลังประชารัฐ ฯลฯ มาแปลงให้สอดคล้องกับมิติของพื้นที่ ทั้งในเรื่องวิสัยทัศน์  ศักยภาพ โดยกำหนดออกมาเป็นวาระภายใต้ชื่อ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” และแบ่งวาระที่สำคัญเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาออกมาเป็นวาระ “ลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์” โดยบูรณาการเชิงรุกร่วมกับทุกหน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในส่วนภูมิภาค

จังหวัดลำปาง มีสถานศึกษาจำนวน 470 แห่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 7,233 คน นักเรียน/นักศึกษาจำนวน 115,731 คน จัดการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น” มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ลำปาง มีการรวม การเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปี การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดยังได้มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจังหวัดลำปางอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าพอใจ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรมว่า ขอให้สถานศึกษาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน โดยถือเป็นภารกิจของทุกคน ทั้งครูอาจารย์ ผู้ปกครอง หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันสอดส่องดูแลลูกหลานเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในใจตลอดเวลา พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู และมีความรับผิดชอบ

ขณะที่โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องการให้โรงเรียนใส่ใจช่วงเวลาดังกล่าวให้มากขึ้น ซึ่งทราบว่ามาบางโรงเรียนตัดกิจกรรมช่วงนี้ไปอย่างน่าเสียดาย จึงขอให้โรงเรียนพยายามให้ความสำคัญกับการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ เช่น เรื่องทัศนคติที่ถูกต้อง ค่านิยมความเป็นชาติ ความภาคภูมิใจในคุณงามความดี การดำรงความเป็นไทยสืบจากบรรพบุรุษ เป็นต้น ทั้งนี้อาจใช้เวลาหน้าเสาธงก่อนเริ่มวิชาเรียนในแต่ละวันก็ได้

ในส่วนของครูอาจารย์ ขอความร่วมมือช่วยผลักดันทักษะ Extra Reading ให้กับนักเรียน เพื่อให้การพูด เขียน อ่าน มีความสัมพันธ์กัน โดยสามารถอ่านแล้วสรุปความ ย่อความ สังเคราะห์ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนปลูกฝังมารยาทในการเขียนหนังสือโดยอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อสร้างความเป็นสากลให้กับวงการศึกษาไทย

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอให้กำลังใจครูอาจารย์ทุกท่าน อย่าได้ท้อถอย ขอให้นึกคิดและปฏิบัติตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตลอดไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสืบไป


ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
ปกรณ์ เรืองยิ่ง, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
11/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  582 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานการศึกษา จ.ลำพูน
  579 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อุดรธานี
  548 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.นนทบุรี
  547 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ปทุมธานี
  543 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ขอนแก่น
  542 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ที่เชียงราย
  534 มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
  529 มอบนโยบายการจัดการศึกษาในภูมิภาค ที่สงขลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ