.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 581/2560
หารือ
ความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐไอร์แลนด์


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายจอห์น ฮัลลิแกน (Mr. John Halligan, T.D.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไอร์แลนด์ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ความร่วมมือที่จะพัฒนาการศึกษาไทยมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0, ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุน STEM Education และนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

แม้ว่าปัจจุบันจะมีนักเรียนและนักศึกษาไทยจำนวนมากที่กำลังศึกษา และนิยมไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย แต่ไอร์แลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กไทยที่ต้องการไปเรียนภาษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ ดังนั้น การพิจารณาให้ทุนการศึกษากับเด็กไทยจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะเชิญชวนให้เด็กไทยไปศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์มากขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยมีแนวทางให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรนานาชาติ ได้รู้จักไอร์แลนด์มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของไอร์แลนด์ เนื่องจากไอร์แลนด์ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีสถานที่และระบบการศึกษาที่ดี ตลอดจนผู้คนก็มีอัธยาศัยดี

การหารือครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการไอร์แลนด์ทราบด้วยว่า ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยได้ โดยมีมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University: CMU) เข้ามาจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) จึงได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของไอร์แลนด์ พิจารณาการเข้ามาจัดการศึกษาในไทย ตลอดจนได้เสนอให้ไอร์แลนด์หารือด้านการศึกษาเพิ่มเติมกับศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้วย

นายจอห์น ฮัลลิแกน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ กล่าวว่า การพบปะหารือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมด้านการศึกษาระหว่างไทยและไอร์แลนด์ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ STEM Education ระบบการศึกษา ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การเรียนการสอน ทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนางานวิจัยที่มีแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรที่ดี เป็นต้น

นอกจากนี้ ไอร์แลนด์มีความยินดีหากมีนักเรียนและนักศึกษาไทยเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของไอร์แลนด์มากขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาในไอร์แลนด์ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในสหราชอาณาจักร ที่ผ่านมาก็มีนักเรียนนักศึกษาจากอินเดียและญี่ปุ่นมาศึกษาต่อที่ไอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยก็มีชาวไอริชส่วนหนึ่งเดินทางมาทำงานในด้านต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย แต่ยังไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนของไอร์แลนด์ในไทย

โอกาสนี้ ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (OCSC Summer 2018) จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา 11 ประเทศ คือ ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา จีน ญี่ีปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10 พฤศจิกายน 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ