.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 578/2560
รมช.ศธ.ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร และบรรยายพิเศษเรื่อง "ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)" ณ หอประชุมดาราดิเรก โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนเมืองลำพูน และมาพบปะลูกหลานนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้บริหาร ของโรงเรียนจักรคำคณาทร ซึ่งเป็นโรงเรียนพระราชทานและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 113 ปี แม้การเดินทางมาพบปะกันครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ แต่ก็จะขอเล่ากล่าวศาสตร์พระราชาใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เพื่อให้พวกเราได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริเพื่อปวงชนชาวไทยมากมายสุดคณานับ อาทิ โครงการฝนหลวง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฝนแล้ง, โครงการหลวง (ดอยอ่างข่าง) ที่มีการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมด้วยพืชผักเมืองหนาว สร้างรายได้และช่วยให้ชีวิตชาวเขาชาวดอยดีขึ้น, โรงเรียนพระดาบส ให้โอกาสทางการศึกษา และสร้างอาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น

ส่วนศาสตร์พระราชาที่ขอให้ลูกหลานนักเรียนได้น้อมนำสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบและให้ความรู้สู่รุ่นน้องนักเรียนที่ยังเล็ก ให้ได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ ใน 2 ประการสำคัญ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการมีทัศนคติที่ถูกต้องและพื้นฐานของชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง เข้มแข็ง เพื่อเกิดเป็นคุณงามความดีแก่ตัวนักเรียนและสถานศึกษา รวมทั้ง อยากเห็นภาพนักเรียนเป็น "นักอ่าน" ให้มากขึ้น เพราะการอ่านจะช่วยให้เรามีความรู้ติดตัวไปตลอดจนเติบใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยฝึกทักษะการเขียน การพูดไปในตัว พร้อมฝึกการคิดวิเคราะห์ต่อเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผลด้วย

ในส่วนของโรงเรียน ขอให้ช่วยผลักดันการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามกรอบแนวคิดตัวชี้วัดทั้ง 5 ประการ คือ ความพอเพียง เน้นผู้นำองค์กรต้องเป็นตัวอย่างที่ดี, ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในการดำรงตนและการทำงาน, ความกตัญญู กตเวทิตา ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ขอให้นักเรียนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ในส่วนของความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งหากโพสต์หรือแชร์อะไรออกไป จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว จึงต้องระมัดระวังและไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะทำ ตลอดจนไม่ควรใช้เพื่อว่ากล่าวใคร แต่ควรใช้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ในหมู่เพื่อนฝูงและโรงเรียนจะดีกว่า และคุณธรรมจริยธรรม ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดเผยกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมด้วยว่า รู้สึกประทับใจลูกหลานและครูบาอาจารย์ชาวลำพูน ที่มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด ส่วนลูกหลานนักเรียนก็มีความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการ พูดจาฉะฉาน ตอบคำถามอย่างเฉียบแหลม และมีท่วงท่าสุภาพเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ฝากหลักคิดให้ "คุณธรรมนำความรู้" แล้วสิ่งดี ๆ ก็จะตามมาเอง และย้ำส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและเน้นภาษาต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี ตลอดจนภาษาประเทศเพื่อนบ้านด้วย


นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร กล่าวรายงานว่า โรงเรียนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2447 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวิทยาคม" ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามให้ว่า "โรงเรียนจักรคำคณาทร" ตามพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย จวบจนปัจจุบันเป็นเวลารวม 113 ปีแล้ว

ส่วนการดำเนินงาน คณะผู้บริหาร ครูไทยและครูต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากร มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้เรียนด้านความเป็นเลิศและมีศักยภาพต่อการเป็นพลโลก โดยที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลและความภาคภุูมิใจจากการแข่งขันต่าง ๆ อาทิ เป็นโรงเรียนพระราชทานในปี 2542 และ 2556, คะแนนโอเน็ตชั้น ม.6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้, รางวัลชนะเลิศทักษะวิชาการสภานักเรียน, ได้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (Robot) ที่ประเทศรัสเซีย สิงคโปร์ คอสตาริก้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ในอนาคตจะทุ่มเทและตั้งใจทำงานพัฒนาโรงเรียน เพื่อรักษาเอกลักษณ์ความดีงามให้สมกับเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนต่อไป พร้อมจะพัฒนาอาคาร สถานที่ ตลอดจนสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น


ปารัชญ์ ไชยเวช, นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
ปกรณ์ เรืองยิ่ง, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
9/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  568 พบปะสนทนานักเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
  567 พบปะสนทนานักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ