.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 573/2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนแห่งศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2560) ณ ห้อง Jubilee Ballroom A เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ  โดยมีเลขาธิการซีมีโอ ผู้อำนวยการยูเนสโกกรุงเทพฯ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งหมด และผู้แทนจากศูนย์ระดับภูมิภาคในประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวว่า ปัจจุบันซีมีโอมีศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเพื่อให้ความรู้หรืออบรมแก่ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยศูนย์ระดับภูมิภาคที่จัดตั้งในประเทศไทยในขณะนี้มีหลายศูนย์ เช่น ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา เครือข่ายภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุข เป็นต้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง "ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ" ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเดียวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องนี้ และมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ มีสถานศึกษา มหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงสามารถขยายองค์ความรู้ไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บทบาทการทำงานของศูนย์ฯ จะรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่เป็นตัวอย่างดีเด่นทั่วประเทศ มาดำเนินการฝึกอบรมครูของประเทศสมาชิกซีมีโอทั้งหมด เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มาเป็นวิทยากร และช่วงบ่ายของวันนี้ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม วิถีชีวิตของครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม ซึ่งนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนการสอนและการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของนักเรียน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า องค์การยูเนสโกได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้มีการจัดประชุมครั้งใหญ่ของยูเนสโก 1 วัน ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นอีกมิติหนึ่งในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของรัชกาลที่ 9 ทำให้เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่กลายเป็นเรื่องระดับสากลแล้ว และยูเนสโกยังได้ประกาศเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ออกมา ซึ่งตรงกับเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการขับเคลื่อนไปทั่วโลกเช่นเดียวกันอีกด้วย

สำหรับแผนการเปิดศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโออย่างเป็นทางการ จะเกิดขึ้นหลังจากการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ในปี 2561 โดยใช้พื้นที่อาคารของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ท้องฟ้าจำลอง เป็นสำนักงาน


ปารัชญ์ ไชยเวช, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ธเนศ งานสถิร, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

7/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ