.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 569/2560
รมว.ศธ.หารือกับผู้แทน OECD ที่ฝรั่งเศส


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือกับผู้แทนองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) นำโดย Mr Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะผู้แทนไทยในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ร่วมหารือกับผู้แทน OECD ใน 5 เรื่องที่สำคัญ คือ 1) การเพิ่มศักยภาพของไทยในการประเมินผล PISA 2) ประสิทธิภาพการจัดการระหว่างสถานศึกษาของรัฐกับเอกชน 3) แนวทางการพัฒนาครูทั้งระบบ 4) การติดตามข้อมูลการจัดการทักษะของประชากรผู้ใหญ่ 5) การฝึกอบรมพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ดังนี้

● การเพิ่มศักยภาพของไทยในการประเมินผล PISA

การพบปะครั้งนี้ ได้หารือถึงแนวคิดที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการสอบ PISA ของไทย เช่น หากจะมีการแปลข้อสอบ PISA ให้เป็นภาษาไทย ก็จำเป็นต้องคำนึงถึง Social Context และความหมายของประโยคด้วย เพราะหากนักเรียนที่เข้าสอบไม่เข้าใจคำถาม ยิ่งจะส่งผลให้การตอบคำถามผิดพลาด และผลที่ได้รับก็คือคะแนน PISA ที่ต่ำ

นอกจากนี้ ได้แจ้ง OECD ได้รับทราบว่าไทยจะมีความร่วมมือกับศูนย์ SEAMEO STEM ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในประเทศไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานดังกล่าวมากขึ้น

จากการหารือครั้งนี้ OECD ยังได้แนะนำให้มีการจับคู่ (peer) กับประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนาร่วมกัน และเมื่อประเทศไทยมีความชำนาญมากขึ้นแล้ว ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนด้วย

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษารัฐและเอกชน

ได้รับทราบข้อมูลว่า ประเทศสมาชิก OECD ส่วนใหญ่ สถานศึกษาของรัฐจะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าสถานศึกษาเอกชน แต่ประสิทธิภาพจะสู้สถานศึกษาเอกชนไม่ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทย เพราะโดยส่วนใหญ่สถานศึกษาของรัฐจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งความประสงค์ให้ OECD เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาของไทยด้วย เพราะ OECD มีโครงการประเมินผลการสอนของสถานศึกษาหลายอย่างที่ประสบความสำเร็จ เช่น จัดการสอบ การบันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนเป็นเวลา 6 เดือน การศึกษาผลการเรียนการสอน เป็นต้น

การพัฒนาครูทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง

OECD มีข้อเสนอให้ครูในแต่ละสาขาวิชาได้วิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานสาขาวิชาของตน ซึ่งจะมีผลถึงตัวบ่งชี้ในสาขาวิชานั้น ๆ มีคุณภาพ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาครูทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น แนวทางการพัฒนาครูในประเทศจีน ที่ได้ให้ครูเผยแพร่การเรียนการสอนของตนในเว็บไซต์ และประเมินโดยผู้บริหาร ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์จำนวนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และการสื่อสารระหว่างครูและผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ด้วย ซึ่งส่งผลให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ร่วมกันผู้อื่นได้มากขึ้น

PIAAC Survey

โครงการสำรวจ The Programme for the International Assessment of Adult Competencies: PIAAC เป็นความริเริ่มของ OECD ที่ต้องการจะช่วยภาครัฐในการประเมิน วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทักษะของประชากรผู้ใหญ่ โดยเน้นขอบเขตของประชากรผู้ใหญ่เกี่ยวกับการใช้ทักษะในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน ตลอดจนทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมจะเกี่ยวข้องทั้งด้านอารมณ์ สังคม และความสำเร็จในการศึกษา การจ้างงาน และมีงานทำอีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการ PIAAC ในระยะแรก มีประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจประมาณ 40 ประเทศ ส่วนระยะที่ 2 (2018-2023) หากไทยสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ได้

ในการนี้ OECD แจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดประชุมระดับชาติเกี่ยวกับ PIAAC ที่ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ หากประเทศไทยสนใจ สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมได้ โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นคณะทำงานในการดำเนินการพิจารณาการเข้าร่วมการสำรวจของ PIAAC ในระยะที่ 2 ต่อไป

● การฝึกอบรมและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา

OECD ให้ความสนใจในเรื่องของการฝึกอบรมและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในด้านความรู้ “Help Centre” เพราะพบว่าได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงถึง 15 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในด้านอื่น ๆ

โอกาสนี้ OECD ได้เชิญ รมว.ศึกษาธิการ ไปเป็น Guest Speaker ในงาน Education World Forum ที่อังกฤษในเดือนมกราคม 2561 อีกด้วย


กลุ่มสารนิเทศ สป. เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ขอบคุณภาพถ่าย: เลขานุการ รมว.ศธ.และคณะ
4/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ