.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 566/2560
รมว.ศธ.กล่าวสุนทรพจน์การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ได้เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ว่า องค์การยูเนสโกได้จัดตั้งมานานกว่า 60 ปีแล้ว เจตนารมณ์แรกเริ่มในการก่อตั้ง คือ เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางปัญญาและศีลธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการหยุดยั้งสงครามโลกไม่ให้เกิดขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา สิ่งที่พบว่าประสบผลสำเร็จ อย่างน้อยที่สุดคือการที่ไม่มีสงครามโลกเกิดขึ้น แต่เรายังไม่ได้เห็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางปัญญาและศีลธรรมของมนุษยชาติ แต่กลับได้เห็นความขัดแย้งกันอย่างมากมายในทางความเชื่อ ลัทธิและคำสอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นชนวนแห่งการเกิดสงครามขึ้นในโลกนี้

การที่พวกเรามาร่วมประชุมกันเพื่อกล่าวถ้อยแถลง ซึ่งไม่นานก็จะมีการเผยแพร่ออกไป หากแต่มักถูกลืมไปว่าจะทำอย่างไร เราได้ฟังถ้อยแถลงแล้วมากมายในการประชุมที่สำคัญ จึงไม่จำเป็นต้องที่จะเพิ่มถ้อยแถลงของประเทศไทยอีก เพื่อที่จะประกาศถึงความสำเร็จ หรือแผนการต่าง ๆ แต่เราควรจะร่วมกันรำลึกว่า เรามีความก้าวหน้าในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางปัญญาและศีลธรรมให้เกิดขึ้นไปแล้วเพียงใด

ประเทศไทยนับว่ามีความโชคดีอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวคิดในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางปัญญาและศีลธรรมให้เกิดขึ้น ดังที่ได้ถูกจารึกไว้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาดังกล่าวไม่ได้สูญสลายไป หากแต่ประเทศไทยยังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดการบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?  มีการกล่าวถึงหลักปรัชญานี้มากมาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริว่า "การศึกษาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการดำรงชีวิตเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องเพื่อชีวิตด้วย" จุดหมายปลายทางของการศึกษาได้แก่การสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ด้วยการมีความเป็นอยู่ที่ดี ชีวิตที่ดี และมีคุณลักษณะนิสัยความประพฤติที่ดี กล่าวโดยสังเขปคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อปลูกฝังตนในการดูแลรักษาธรรมชาติ และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยูเนสโกปรารถนาให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรือ ?

นพ.ธีระเกียรติ ได้กล่าวให้ที่ประชุมย้อนกลับไปมองเจตนารมณ์ดั้งเดิมขององค์การยูเนสโก ในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางปัญญาและศีลธรรมของมนุษยชาติให้เกิดขึ้น ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันทำให้วิสัยทัศน์ที่ไม่ตกยุคนี้ ประสบความสำเร็จ เราต้องร่วมกันทำให้นโยบายและโครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับปณิธานเพื่อมนุษยชาตินี้สัมฤทธิ์ผล ต้องมุ่งมั่นที่จะยุติทุกการกระทำใดก็ตามที่ขัดแย้งกับปณิธานที่สูงส่งนี้

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน แต่จะเกิดขึ้นได้ จากการร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเรา ที่จะร่วมกันคำนึงถึงประโยชน์โลกเป็นสำคัญ

 

Statement by Dr Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education, Thailand at the 39th General Conference, November 2017

Just over three score years ago, UNESCO was founded. Its original intent was to establish the “intellectual and moral solidarity of mankind” and, in so doing, prevent the outbreak of another world war. Since then, we have seen at least the intended outcome- no world war - but we have yet seen the intellectual and moral solidarity of mankind. Instead, we have seen multitudes of conflicting beliefs, dogmas and doctrines, some of which have resulted in wars around the globe.

We are gathered here to make statements that will soon be published somewhere but forgotten somehow. Statements after statements have been made in this august assembly. This assembly does not need another statement from Thailand just announcing her successes and her plans. Rather we should be reminded of how far we have gone in establishing the “intellectual and moral solidarity of mankind”. Fortunately for Thailand our late King, His Majesty King Bhumibol – whose cremation the world just witnessed only a few days ago – has contributed his ideas to intellectual and moral solidarity, enshrined in the Sufficiency Economy Philosophy (SEP), which is the foundation for achieving Sustainable Development Goals (SDGs). His ideas will not be cremated. Indeed Thailand advocates SEP for SDGs.

What is Sufficiency Economy Philosophy (SEP)? Literature abounds on the subject. Our late king believes that education must not be merely for living but also for life. And the end of education is character. SEP helps us attain the goals of good living, good life and good character. In a nutshell, it is a practical way to cultivate self in the service of nature and culture. Isn’t that what UNESCO stands for?

Dear friends, colleagues of all member states, I would like to end by urging all of us to keep looking at the original intent of UNESCO: to establish intellectual and moral solidarity of mankind. We must do what we can to fulfil this timeless vision. We must ensure that our policies and programmes are aligned with this selfless aspiration. We must have the will to stop any actions that go against this noble resolution. Solidarity will not be secured through ego-centric mindsets but through world-centric single-mindedness of all member states.

Thank you.

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ: สรุป
ขอบคุณภาพถ่าย: เลขานุการ รมว.ศธ.และคณะ
3/11/2560
ทีม
ประชาสัมพันธ์ สร.-สป. : รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ