.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 565/2560
ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีงาน "ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ" อดีตนายกฯ-อดีต รมว.ศึกษาธิการ-ผู้ก่อตั้งคุรุสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ณ หอประชุมคุรุสภา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีของนายทวี บุณยเกตุ หนึ่งในคณะราษฎร อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ก่อตั้งคุรุสภา ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลากหลายสาขา เป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่

นายทวี บุณยเกตุ จึงเหมาะสมกับการเป็นไอดอลหรือแบบอย่างของนักการศึกษาที่ดี ที่กระทรวงศึกษาธิการจะใช้เป็นต้นแบบหล่อหลอมเด็กและเยาวชน ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีงานทำ มีอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี เพื่อสืบสานพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้เห็นถึงความสำคัญของ "หัวหน้าองค์กร ควรเป็นผู้ที่มีแบบอย่างที่ดี" งดงามด้านจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล อันจะส่งให้การบริหารงานขององค์กรนั้น ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ในที่สุด ดังเช่นคุณงามความดีของนายทวี บุณยเกตุ ที่มีต่อวงการศึกษาไทย ซึ่งพวกเราทุกคน รวมทั้งทายาทของท่าน ได้มาร่วมกันรักษาความดีงามให้อยู่คู่ประเทศไทยในวันนี้

ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สกสค. นั้น ขอให้ร่วมกันสานต่อปณิธานตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็งเข้มข้น เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพขั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครู โดยทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อผลิตเด็ก เยาวชน และคนไทยทั้งหลาย ให้เป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสง่างามในสังคมโลก ตามนโยบายของรัฐบาลสืบไป

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยว่า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ มีความเข้าใจการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของครูเป็นอย่างดี โดยได้เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 ซึ่งมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อให้ความคิดเห็นเป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติ เพื่อช่วยฐานะครู เพื่อให้ครูปกครองครู นอกจากนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในการส่งเสริมวิชาชีพครูและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการศึกษา และให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ตระหนักถึงคุณงามความดีต่อผู้วางรากฐานวิชาชีพครู

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีสงฆ์, พิธีเปิดงานและรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จากผู้มีจิตศรัทธา และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ จากวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายยุทธชัย อุตมา และ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ เป็นต้น

โอกาสเดียวกันนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากที่ร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิทวี บุณยเกตุ เพื่อนำไปใช้จ่ายประโยชน์ทางการศึกษา ช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภา ผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม อาทิ  นายดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น

 

นายทวี บุณยเกตุ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2447 ที่ จ.ตรัง เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนราชวิทยาลัย ตามลำดับ จากนั้นศึกษาต่อที่คิงส์คอลเลจ สหราชอาณาจักร และไปศึกษาต่อในด้านวิชากสิกรรม

ในส่วนของการทำงาน ในปี 2468 เริ่มรับราชการในตำแหน่งพนักงานบำรุงพันธุ์สัตว์ชั้น 2 กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ จนกระทั่งปี 2475 เข้าร่วมกับคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทย ต่อมาในปี 2488 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศไทย

นอกจากนี้ นายทวี บุณยเกียรติ ยังเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่สำคัญเป็นผู้ก่อตั้ง "คุรุสภา" ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

 

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน
: ถ่ายภาพ
3/11/2560

ทีม
ประชาสัมพันธ์ สร.-สป. : รายงาน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
  497 ปาฐก "พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ