.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 271/2560
รมช.ศธ.
"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะสนทนากับครู-นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
เพื่อร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (เวลา 8.00-8.45 น.) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ถนนศรีอยุธยา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การมาพบปะนักเรียนครั้งนี้ เพื่อต้องการให้โรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีรับสั่งขอให้ลูกหลานเยาวชนและประชาชนได้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยพระองค์ท่าน เพราะพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจและพระเมตตา ก่อให้เกิดคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ทั้งยังทรงมีพระราชอัธยาศัย และพระราชจริยวัตรอันงดงามอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้ฝากให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 5 เรื่องที่สำคัญ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดย 5 เรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมไว้แล้วสำหรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทั้ง 30,711 โรงเรียน ภายในปีการศึกษานี้

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้แนะนำหนังสือ "ดุจดวงตะวัน" ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่มีความงดงามมาก สามารถพกพาใส่กระเป๋าเสื้อไปอ่านได้อย่างสะดวก หากนักเรียนได้อ่าน จะค้นพบเหตุและผลว่า "ทำไมคนไทยจึงรักในหลวงเป็นอย่างมาก" เพราะในหนังสือดังกล่าวได้บอกถึงการก่อกำเนิดโรงเรียนพระดาบส กำเนิดโครงการหลวง โครงการพระราชดำริต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สั้น ๆ เข้าใจง่าย แต่หากใครได้อ่านแล้ว จะเข้าใจถึงพระองค์ท่านได้มากขึ้น


"ปนัดดา" แนะนำหนังสือ "ดุจดวงตะวัน"
ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่มีความงดงามมาก


"โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (Mathayom Wat Benchamabophit School) หรืออักษรย่อ "บ.บ." ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 42 ตารางวา อยู่ในเขตพระราชฐาน เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย (โรงเรียนชายล้วน) ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกำเนิดเมื่อ ร.ศ.119 (พ.ศ. 2443) พระองค์ทรงกำหนดหลักสูตรแนวการสอนด้วยพระองค์เอง และเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2444 มีนักเรียน 40 คน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรงไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวงธรรมการสมัยนั้น

หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ชั้นผู้ใหญ่ และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ร่วมกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ที่สำคัญยิ่งก็คือ พระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวรเป็นตึกทรงยุโรปสถาปัตยกรรมแบบ Neo-Classic และทรงห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง แม้ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ต้องได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตทุกอย่าง

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรปัจจุบัน เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียน 1,193 คน โดย ดร.มนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคติธรรมประจำโรงเรียน คือ “อุฎฐาดา วินทฺเต ธนํ” หมายความว่า ผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้  ส่วนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ "โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

โดยอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ "สุภาพบุรุษเบญจมบพิตร เป็นผู้มีสัมมาคารวะ รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้อง"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
30/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ