.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 263/2560
"ปนัดดา" พบปะนักเรียน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม และมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบคณะครูและนักเรียนครั้งนี้ ถือเป็นความพยายามที่จะสืบสานตามรอย ม.ล.ปิ่น มาลากุล ที่เดินทางไปพบปะนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเวลาของการเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นคาบเรียน “โฮมรูม” ที่จะได้มอบแนวคิด แนวทาง คำสั่งสอนที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง 

ดังนั้น จึงขอฝากให้โรงเรียนช่วยดำเนินเรื่องคาบเรียนโฮมรูมและครูแนะแนวต่อไปด้วย เพราะในระยะหลังทราบว่ากิจกรรมโฮมรูมลดน้อยลงหรือเลือนหายไปในหลายโรงเรียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ครูจะได้พบปะพูดคุยหรือแนะนำเรื่องต่าง ๆ แก่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝน "ย่อความ" จากการอ่านหนังสือหรือเรื่องราวสั้น ๆ ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งจะช่วยฝึกฝนการเรียนรู้แก่เด็กในหลายด้าน ทั้งการใช้ภาษา การเขียน ตัวสะกด ตลอดจนประเด็นเนื้อหาสาระ และหากฝึกซ้ำ ๆ ฝึกบ่อย ๆ ก็จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต ดังนั้นจึงขอให้สละเวลาเพียง 15-20 นาทีในช่วงเช้าของทุกวัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางเสริมสร้างอนาคตของชาติให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น และขอให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะร่วมมือกับคณาจารย์และโรงเรียนด้วย

นอกจากนี้ ในฐานะที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34.5 ตารางวา เพื่อเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ จึงขอฝากความหวังในการสืบสานพระราชปณิธานเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ที่จะต้องเกิดขึ้นจริงในโรงเรียน 30,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีการศึกษา 2560 พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า คือการพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม, มีงานทำ มีอาชีพสุจริต,เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง

โดยมีปรัชญาหลักเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ
ได้แก่ 
- ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้
- ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ
- ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ
- ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
- การมีอุดมการณ์คุณธรรม ยึดมั่นความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นอนาคตของชาติสืบไป 


ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางไปพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนพระราชทาน และเป็นโรงเรียนคู่บ้านคู่เมือง ดังนั้นลูก ๆ ต้องช่วยกันมุ่งมั่นใฝ่ศึกษาด้านวิชาการ ให้มีความรู้แจ้งแตกฉาน และไม่ละเลยที่จะกระทำคุณงามความดี ตลอดจนดำรงตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม
และเมื่อต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับอุดมศึกษาหรือระดับวิชาชีพ ก็ขอให้หมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ รอบรู้ และมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศและภาษาเพื่อนบ้าน เพื่อจะได้ก้าวทันโลกและเท่าทันความเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ เมื่อลูกหลานทุกคนต้องเข้าสู่วัยทำงาน ขอ
ให้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการทำงานและแก้ปัญหาต่าง ๆ เพราะการทำงานในทุกระดับทุกหน่วยงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นได้ แต่หากนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ ก็จะทำให้การทำงานมีความราบรื่นมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ประจบประแจง ไม่คิดอะไรสุดโต่ง รวมทั้งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เมื่อทุกคนปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็ถือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม ฝากให้ช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนจะไม่มีคุณธรรมไม่ได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ให้ความร่วมมือทั้งตัวนักเรียนเอง พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในช่วงเด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กจดจำได้ดี มีพัฒนาการที่รวดเร็ว และจะซึมซับสิ่งที่ได้เรียนรู้ติดตัวไปจนเติบใหญ่ ดังนั้นครูอาจารย์และพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเริ่มปลูกฝังสั่งสอนสิ่งดี ๆ ให้กับเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
  215 ทีม Sport Program เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  213 มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
  205 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ