.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 249/2560
"สุรเชษฐ์" เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ด้านตะวันตกแถบเทือกเขาตะนาวศรี 6 จังหวัด


จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกแถบเทือกเขาตะนาวศรี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร และระนอง เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน

● แนวคิดจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ 27 จังหวัด 105 อำเภอ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างศักยภาพให้กับคนในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ และเพิ่มความสามารถด้านทักษะการแข่งขันให้กับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการตามนโยบายต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ชายแดนด้วย

ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนของประเทศไทยมีปัญหาด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ทำการรวบรวมปัญหาทั้งหมด ซึ่งพบปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกายภาพ ด้านพื้นที่ การบริหารจัดการ เป็นต้น และเนื่องจากเป็นปัญหาที่มีมานานจึงต้องมีการจัดลำดับด้วยการกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 27 จังหวัด 105 อำเภอ โดยไม่นับรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้

● เผยแนวทางจัดทำแผนการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 6 จังหวัดด้านตะวันตกแถบเทือกเขาตะนาวศรี

สำหรับจังหวัดด้านตะวันตกแถบเทือกเขาตะนาวศรี มีพื้นที่ชายแดนครอบคลุม 6 จังหวัด 19 อำเภอ ประกอบด้วย กาญจนบุรี 5 อำเภอ, ราชบุรี 2 อำเภอ, เพชรบุรี 2 อำเภอ, ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ, ชุมพร 1 อำเภอ และระนอง 1 อำเภอ โดยได้กำหนดกรอบเวลาแผนการศึกษาในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเน้นวิธีคิดให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายในปี พ.ศ.2560 โดยยึดหลัก "ทำก้าวแรก" ให้เข้มแข็งมั่นคง เพื่อขยายสู่ "ก้าวต่อไป" ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นจึงจะขยายผลการดำเนินงานจากอำเภอชายแดนไปยังอำเภอใกล้เคียง จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็จะขยายผลไปทั้งจังหวัด

● ศธ.สร้างกลไกการปฏิบัติ 4 ระดับ "อำนวยการ-ส่วนกลาง-ระดับภาค-ระดับจังหวัด"

เมื่อทราบปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนแล้ว จึงสร้างกลไกการปฏิบัติตามระบบการบริหารราชการ ซึ่งจะดูแลกันเป็นชั้น ๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ในระดับอำนวยการ, ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ระดับดำเนินงานในส่วนกลาง, ศึกษาธิการภาคดำเนินงานในระดับภาค และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินงานในระดับจังหวัด โดยจะเน้นไปที่การดำเนินงานของจังหวัด เพราะแต่ละจังหวัดต้องมีแผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาอยู่แล้ว และต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นที่และเวลาด้วย

● ความสัมพันธ์ของการจัดทำแผนและการสนับสนุนงบประมาณ

ทั้งนี้ การสนับสนุนเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากเราคิดแผนมาดี แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน แผนที่กำหนดไว้ก็ไม่อาจเกิดผลสำเร็จได้ ดังนั้น หากแต่ละจังหวัดมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาก็สามารถเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาการให้การสนับสนุนได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสนับสนุนที่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถนำมาดำเนินการตามแผนได้

หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.) ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนในภาพรวมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบ ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้แทนของแต่ละจังหวัดต้องมาร่วมกันพิจารณา และช่วยกันเติมเต็มแผนดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเมื่อนำแผนไปปฏิบัติแล้ว หากมีส่วนใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ให้ดำเนินการในห้วงต่อไป โดยให้ยึดหลัก "ทำไปด้วย คิดไปด้วย" กล่าวคือ ให้ทบทวนไปพร้อมกับการปฏิบัติ และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ก็จะมาทันกัน

● แนวคิด 3 ข้อ ในการจัดทำแผนให้มีความสมบูรณ์

     คิดให้ครบ: คือ การคิดให้ครอบคลุม และครบทุกด้าน โดยพยายามคิดให้ครบทั้งระบบทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ อีกทั้งครบถ้วนในมิติทางศาสนา ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานด้านการศึกษาคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทั้งต้องดูแลเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย วัยทำงาน ไปจนกระทั่งผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     ทบทวนเป็นห้วง ๆ: กำหนดเวลาการทบทวนการดำเนินงานเป็นระยะ เพราะข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อีกทั้งต้องมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ทราบว่าที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และจะปรับปรุงอะไรบ้าง เพื่อให้การดำเนินการในครั้งต่อไปเกิดความสมบูรณ์

     ห่วงการรับรู้:  การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน ดังนั้น ขอให้ทุกคนพยายามสร้างการรับรู้ให้คนในองค์กร โดยผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมต้องนำสิ่งที่ได้จากการประชุมไปอธิบายและถ่ายทอดให้ผู้ที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งการรับรู้ร่วมกันจะทำให้แผนงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

● ฝากนำ "จุดแข็งและโอกาส" ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดในทางปฏิบัติ

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนในครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจพิเศษ จึงขอให้แต่ละจังหวัดใช้จุดแข็งและโอกาสที่แตกต่างกันในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเน้นย้ำให้เกิดการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลมากที่สุดด้วย อีกทั้งขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การจัดทำแผนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนต่อไป

● ย้ำความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องช่วยกัน

พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายว่า ในเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดน ไม่ใช่เรื่องของทหารหรือตำรวจเท่านั้น ภาคการศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังแนวคิดเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเรื่องกฎหมายบ้านเมืองที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน อีกส่วนหนึ่งคือการแจ้งเตือนหรือการรายงานถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อฝ่ายความมั่นคง ซึ่งจะเป็นการป้องกันภัยคุกคามต่อประเทศเราได้เป็นอย่างดี

สำหรับในพิธีเปิดครั้งนี้ มีผู้บริหารจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมจำนวน 250 คน อาทิ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษาธิการภาค 4-5-6-7, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษตลอดการประชุมสัมมนา ส่วนพิธีปิดและรับฟังผลการประชุมในวันถัดไป พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
19/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  238 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่อุบลราชธานี
  214 รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออก ที่จันทบุรี
  190 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค 2/2560
  185 ประชุมชี้แจงการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาคที่ขอนแก่น-สงขลา-กรุงเทพฯ
  176 การประชุมชี้แจงการจัดตั้งศึกษาธิการภาคและจังหวัด
  174 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
  097 ปรึกษาหารือ กศจ.เป็นกรณีตัวอย่าง
  057 ศธ.จัดประชุมสัมมนา ศธ.ภาคและ กศจ."การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฯ"
  436 เห็นชอบปรับองค์ประกอบ อกศจ.
  294 คสช.ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่ 10/2559 และ 11/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ