.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 248/2560
"สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ งานการศึกษาชายแดนใต้


จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 ของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้นักเรียนสานฝันฯ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ "เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

ติดตามงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เช้าวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ,  พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลางและทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.ต.ธรรมศักดิ์ วาสะศิริ คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ฯลฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศปบ.จชต. หรือ "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) : Forward Section, Ministry of Education" ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี โดยมีแนวทางการพัฒนาตาม 6 ยุทธศาสตร์ คือ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ "การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ" เป็น 1 ใน 7 จุดเน้นที่จะต้องดำเนินการ นอกเหนือไปจากจุดเน้นที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา, จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา, จุดเน้นที่ 4 การผลิตคนและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ, จุดเน้นที่ 5 การศึกษาเพื่อความมั่นคง และจุดเน้นที่ 7 การบริหารจัดการ

เพื่อให้การดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์และ 7 จุดเน้นดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้เรียน และประชาชนในพื้นที่ทุกระดับทุกประเภทการศึกษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รับรู้ เข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานไปชี้แจงทำความเข้าใจภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะหากบุคลากรในหน่วยงานมีความ "เข้าใจ" แล้ว ก็จะได้ "เข้าถึง" งานได้ และเมื่อเข้าถึงงานได้แล้วก็จะเกิดการปรับปรุง "พัฒนา" ซึ่งเป็นหลักการทำงานตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นอกจากนี้ ต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกเช่นกันด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นประธาน


ติดตามผลเพื่อเตรียมโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ จะเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 ของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งที่ประชุม จะได้รับฟังผลดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาหลายโครงการ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย-หญิง ฟุตซอล และตะกร้อ เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านวิชาการชั้น ม.6 เพื่อนำแนวทาง ปัญหา ความต้องการจากการดำเนินงานในปีนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของนักเรียน

อันจะส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสานฝันฯ มีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ สังคม ชุมชน และผู้ปกครองต้องการที่จะให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นไปตามความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ทั้ง 947 คน 8 โรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ "เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย: นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1
18/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  234 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ยะลา 20 ปี
  230 กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของเด็กสานฝัน
  202 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ปัตตานี 20 ปี
  198 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น3 ที่สงขลา
  194 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
  182 ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  181 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ