.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 247/2560
คุรุสภาเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม


คุรุสภา เห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม ให้เร่งเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

ประกอบกับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ผ่านมา มีครูจำนวนหนึ่งเป็นผู้ถือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต โดยเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ซึ่งครูเหล่านี้จะต้องพัฒนาตนเองโดยเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 จำนวน 61 แห่ง 62 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่จำนวนหลักสูตรหรือจำนวนรับตามหลักสูตรที่เห็นชอบ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ประสงค์จะเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม หรือมีศักยภาพมากกว่าที่เคยเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติไปแล้ว ให้รีบเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้ทันการเปิดภาคเรียนปีการศึกษานี้ต่อไป

● ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่รับรองทั้ง 61 แห่ง 62 หลักสูตร
และผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ ทั้งครูและผู้บริหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มรับรองปริญญาประกาศนียบัตร โทร 02 280 6168


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/กราฟิก
18/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
  212 การประสานความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
  209 ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560
  195 ปาฐกถาที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักจุฬาราชมนตรี
  192 ผลประชุมองค์กรหลัก 15/2560
  188 ประเพณีสงกรานต์ ศธ.สืบสานวัฒนธรรมไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ