.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๔๕/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย และศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๔ ราย

• แต่งตั้งศาสตราจารย์ ๒๘ ราย  ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์อัลแบร์ต ชูลเทอ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์ประเทือง หงสรานากร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์   ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

 • รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 • รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

 • รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 • รองศาสตราจารย์นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

 • รองศาสตราจารย์ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

 • รองศาสตราจารย์อัญชริดา สวารชร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์ศรเทพ ธัมวาสร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์หรรษา ปุณณะพยัคฆ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์ศราวุธ ริมดุสิต  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์อาณัติ ลีมัคเดช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 • รองศาสตราจารย์วัชรี อัตถทิพพหลคุณ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีคลินิก สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์นิตยา ฉมาดล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์รัฐกร วิไลชนม์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

 • รองศาสตราจารย์ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

• แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ๔ ราย

 • นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

 • นายธานิศ เกศวพิทักษ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 • นายบุญมา เตชะวณิช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 • รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม:

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/133/10.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/133/11.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/133/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/133/14.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/133/15.PDF

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
๑๗/๕/๒๕๖๐

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

   
  241 ราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งศาสตราจารย์ 10 ราย
  172 ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง
  145 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.แก้ไขบอร์ดคุรุสภา,สกสค.,องค์การค้าฯ
  144 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.ให้กรรมการ ก.ค.ศ.พ้นจากตำแหน่ง
  118 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  079 ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  076 ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎ ก.ค.ศ.38ค.(2)
  064 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
  013 ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง คสช.ตั้งอ.ก.พ.กระทรวง และเกลี่ยตำแหน่ง ศธภ.
  510 แต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ
  505 ราชกิจจานุบเกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สมศ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ