.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 243/2560
ศธ.ปล่อยขบวนรถโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน ให้แก่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน ให้แก่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธี

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพสกนิกรคนไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ความว่า “ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือราษฎร ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียน จำนวน 267 แห่ง โดยจัดพระราชทานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น และพระราชทานทุนการศึกษากับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย และได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ทรงรับสั่งให้ดูแลประชาชนและแก้ปัญหาให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จนบรรเทาลุล่วงไปเป็นลำดับ

รัฐบาลจึงได้น้อมนำกระแสรับสั่งไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลาน กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภัย


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 12 จังหวัด จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร และไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์

โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการเงินพระราชทาน ซึ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

 • ทุนการศึกษาพระราชทาน 27 ทุน จำนวนเงินพระราชทาน 15 ล้านบาท
       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าหอพัก และค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วยผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ทุน ชุมพร 2 ทุน นครศรีธรรมราช 12 ทุน สงขลา 5 ทุน ตรัง 1 ทุน และจังหวัดนราธิวาส 1 ทุน  ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 คน ระดับมัธยมศึกษา 3 คน ระดับประถมศึกษา 7 คน ระดับอนุบาล 2 คน การศึกษานอกระบบ 1 คน และยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษา 5 คน
       อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 27 คน ณ ศาลากลางจังหวัดพร้อมเพียงกันทั้ง 6 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

 • พระราชทานให้การจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน จำนวน 25 ล้านบาท
      
  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก กำหนดรูปแบบ คุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมจากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีขายในท้องตลาด และเชิญผู้แทนผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา ครู และนักเรียนจากจังหวัดที่ได้รับพระราชทาน มาร่วมให้ข้อคิดเห็น กำหนดคุณลักษณะ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และสมพระเกียรติ ที่สำคัญบริเวณหน้าโต๊ะและพนักเก้าอี้จะมีอักษรข้อความว่า “พระราชทาน”
       ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการใช้จำนวน 11,115 ชุด ซึ่งเป็นโต๊ะเก้าอี้ระดับอนุบาล 1,110 ชุด ประถมศึกษา 6,327 ชุด มัธยมศึกษา 2,199 ชุด และโต๊ะเก้าอี้ ครู 1,479 ชุด พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการควบคุม ดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพดี หากไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติให้ประสานงานกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ. ในการซ่อมแซมและดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และทุก ๆ 3 เดือน ให้สถานศึกษารายงานสภาพและผลการใช้โต๊ะและเก้าอี้ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ที่จะทำตามพระราชกระแสอย่างเคร่งครัด โดยโต๊ะและเก้าอี้ที่จัดส่งไปนั้น เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทาน สามารถทนทานต่ออุทกภัยได้ดี โดยในรอบแรกนี้สามารถผลิตได้ 3,000-4,000 ตัว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณ สพฐ. สอศ. รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติ


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
16/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
  215 ทีม Sport Program เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  213 มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
  205 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  201 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ