.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 238/2560
"สุรเชษฐ์" เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


จังหวัดอุบลราชธานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติงานตามแผนแต่ละห้วงเวลาทั้งระยะสั้น ระยะยาว และระยะเร่งด่วนในการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดน จำนวน 27 จังหวัด 105 อำเภอทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดประชุมรวม 6 จุด ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครพนม และภาคกลางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับ 3 ประเทศ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา

ทั้งนี้ ได้ขอให้การวางแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ ทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งแผนบูรณาการศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น โดยขอให้แสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นชัดเจนในปีแรก จึงต้องวางน้ำหนักในจุดที่ต้องการเน้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เพราะหากก้าวแรกมีความมั่นคงแล้ว จะนำไปสู่ก้าวต่อไปที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรืออีสานใต้ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศ 2 ประเทศ คือ ลาวและกัมพูชา ครอบคลุมใน 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพื้นที่ชายแดนประเทศอื่น ๆ ทั้งมูลค่าการค้าและการลงทุน โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการของประเทศทั้งสองก็ยังคงมีความแน่นแฟ้นเป็นอย่างมากในระดับพื้นที่ ดังนั้น การจัดทำแผนจึงขอให้มองไปที่ "จุดแข็งและโอกาสในพื้นที่" ก่อน ซึ่งจุดแข็งในพื้นที่นี้มีมากมาย เช่น ภาษาที่เราพูดคุยเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกและเข้าใจกันง่าย รวมทั้งเอกลักษณ์ของพื้นที่ แต่ไม่ได้หมายถึงให้เราละเลยปัญหาหรืออุปสรรคที่มีอยู่ เพียงแต่ค่อยนำปัญหาที่มีอยู่ไปทยอยแก้ไขปรับปรุงต่อไป

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ฝากประเด็นสำคัญที่ควรนำไปประกอบจัดทำแผนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด คือ "คิดให้ครบ-ทบทวนเป็นห้วงๆ-ห่วงการรับรู้"

  • คิดให้ครบ:  โดยพิจารณาถึงศักยภาพของระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ครอบคุลมการจัดการศึกษาเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนทุกระดับทุกประเภท ตั้งแต่ปฐมวัย-ผู้สูงวัย ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครบถ้วนทั้งประชาชนและทุกหน่วยงานในพื้นที่ ครบถ้วนทั้งเพื่อนร่วมงานภาครัฐและเอกชน

  • ทบทวนเป็นห้วง ๆ:  เมื่อได้จัดทำแผนแล้ว สิ่งสำคัญคือการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดทำแผน เพราะฉะนั้นจึงต้องทำให้เกิดความเชื่อมโยงและมีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติตามแผน เพื่อให้สามารถนำแผนไปสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

  • ห่วงการรับรู้:  เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่ได้ขอให้หน่วยงานทุกระดับสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึ้น ให้บุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองได้รับทราบ เข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน รวมไปถึงการสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนด้วย เพื่อให้สังคมรับรู้เรื่องต่าง ๆ ในสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ

นอกจากนี้ ขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และหลักธรรมาภิบาล ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อปวงชนชาวไทย เป็นหลักในการสอดแทรกไว้ในแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" กล่าวคือ

ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

ห่วง 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
 

และ 2 เงื่อนไข คือ
 

1. เงื่อนไข ความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

2. เงื่อนไข คุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้กล่าวให้ข้อคิดเรื่อง "ความมั่นคง" ในการจัดทำแผนการศึกษาด้วยว่า ความมั่นคงตามแนวชายแดนควรมีการป้องกันในเรื่องภัยคุกคามต่าง ๆ ที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ภัยคุกคามจากยาเสพติด ภัยคุกคามแรงงานต่างด้าวและหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามจากการขาดสมดุลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและโรคระบาด และความยากจน

อนึ่ง ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทุกสังกัดและผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวน 220 คน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ, รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารใน 5 จังหวัด โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนา, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นวิทยากรและบรรยายพิเศษตลอดการประชุมสัมมนา


สำหรับการนำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนต่อที่ประชุม และพิธีปิดการประชุมในวันที่ 12 ฤษภาคม 2560 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
11/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  214 รับฟังแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออก ที่จันทบุรี
  190 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค 2/2560
  185 ประชุมชี้แจงการปฏิรูปการศึกษา ศธ.ในภูมิภาคที่ขอนแก่น-สงขลา-กรุงเทพฯ
  176 การประชุมชี้แจงการจัดตั้งศึกษาธิการภาคและจังหวัด
  174 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หน.คสช.การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
  097 ปรึกษาหารือ กศจ.เป็นกรณีตัวอย่าง
  057 ศธ.จัดประชุมสัมมนา ศธ.ภาคและ กศจ."การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาฯ"
  436 เห็นชอบปรับองค์ประกอบ อกศจ.
  294 คสช.ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่ 10/2559 และ 11/2559
  241 ประชุม ศธ.ภาค
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ