.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 233/2560
ศธ.แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรี
เริ่มปีการศึกษา 2560 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 145 คน


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี และชมการนำเสนอผลงานของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ ยอมรับว่ามีความรู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษ และตื้นตันใจเป็นอย่างมากสำหรับการได้มาสัมผัสกับแวดวงวิชาการในด้านของศิลปะและดนตรีในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการห้องเรียนดนตรีที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริม ต่อยอดความรู้ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามความสนใจและความถนัด ตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินแห่งชาติสาขาต่าง ๆ ให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของนักเรียนแต่ละคน และยังสอดคล้องตามหลักการของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา สำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นงานที่ สพฐ. ได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีในการทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับแผนงานที่มีอยู่แล้วในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

นอกจากนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น ทั้งคุณภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ลงไปทำงานปฏิบัติภารกิจกันอย่างเข้มข้น ซึ่งการเปิดโครงการห้องเรียนดนตรี จะเป็นอีกโครงการหนึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และมุ่งหวังที่จะใช้การศึกษาเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่ประสบความสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ห้องเรียนกีฬา" ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา การจุดประกายความฝันของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชอบเล่นกีฬา โดยเข้าไปดูแลเป็นพิเศษทั้งในเรื่องการเรียนและกีฬา

จากการที่ได้ลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ได้เล็งเห็นว่าเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เก่งแต่ด้านกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความสามารถพิเศษอีกหลายด้านก็เก่งไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นเรื่องดนตรีก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกอย่างเป็นระบบ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและอนุมัติให้เปิดห้องเรียนดนตรี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา  และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. ได้รับมอบนโยบายจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ สพฐ. จะได้ทำภารกิจของตัวเองให้เด่นชัด คือ การค้นหาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพตามที่นักเรียนถนัด  ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการในระยะแรกเพื่อให้โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูดนตรีของแต่ละโรงเรียน สถาบันการศึกษาด้านดนตรีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

  • การรับนักเรียน  ในระยะแรกจะเปิดห้องเรียนดนตรีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับสมัครจากนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในพื้นที่ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง

  • เรื่องหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2560 โครงการห้องเรียนดนตรีจะเปิดสอน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนในแผนการเรียนวิทย์-ดนตรี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดสอนในแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี และภายใน 3 ปีจะเปิดครบทุกระดับชั้น

  • ด้านอาคารสถานที่  โรงเรียนทั้ง 3 แห่งได้เสนอให้ใช้อาคารเรียนเดิม และปรับปรุงให้เหมาะสมแก่การเรียนการสอน มีการออกแบบเป็นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมแก่การเรียนดนตรี ซึ่ง สพฐ. ได้จัดสรรงบประมานในการพัฒนาห้องเรียนดนตรีไว้เรียบร้อยแล้ว

  • ด้านครุภัณฑ์ดนตรี  สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรี โดยพิจารณาจัดซื้อเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตเป็นหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องดนตรีขึ้นใหม่ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณต่อไป

  • ด้านอัตรากำลัง  โรงเรียนได้วิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังของโรงเรียนร่วมกัน และเห็นว่าเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ในระยะแรกควรมีครูอัตราจ้างไม่เกิน 5 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาดนตรีตามหลักสูตรที่กำหนด และสอนตามกลุ่มเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิต ได้แก่ กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และเครื่องจังหวะ (Percussion)

นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีทั้ง 3 แห่งว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 2 ระดับชั้นได้แก่

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อแผนการเรียนวิทย์-ดนตรี โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน 11 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม 4.5 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 15.5 หน่วยกิต โดยได้จัดรายวิชาที่สำคัญต่อการเรียนดนตรี 5 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต เช่น การปฏิบัติเครื่องดนตรี การรวมวง โสตทักษะ ฯลฯ

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ชื่อแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โดยแต่ละโรงเรียนจะมีจำนวนหน่วยกิตที่แตกต่างกันไป แต่ในรายวิชาเพิ่มเติมได้จัดให้มีรายวิชาที่สำคัญต่อการเรียนดนตรีไว้เท่ากันคือ 3.5 หน่วยกิต  ประกอบด้วย 6 รายวิชา เช่น ทฤษฏีดนตรี การขับร้องเสียงประสาน โสตทักษะ คีย์บอร์ดหรือเปียโน และการรวมวง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จะมีรายวิชาแสดงดนตรีเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน อันแสดงถึงศักยภาพเป็นรายบุคคล สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านดนตรีได้

  • นักเรียนในโครงการทั้ง 2 ระดับชั้น จะต้องได้ฝึกปฏิบัติการรวมวงและกิจกรรมนอกเวลาเรียนด้านดนตรีไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี

นายสามารถ รังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กล่าวว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ได้มีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของทั้ง 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 145 คน สรุปได้ดังนี้

ปัดตานี  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 37 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 13 คน

ยะลา โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 41 คน มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 20 คน

นราธิวาส โรงเรียนสุไหงโกลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 19 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 15 คน

ทั้งนี้ โรงเรียนได้วางแผนการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เปิดสอนสาขาดนตรี เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล และร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช) ในการส่งเสริมด้านดนตรีสากล ร่วมถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของโครงการห้องเรียนดนตรีเรียบร้อยแล้ว

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวสรุปการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยว่า โครงการห้องเรียนดนตรีมีความพร้อมเป็นอย่างมาก สพฐ. ก็ได้เตรียมการเป็นอย่างดีในการสนับสนุนการเรียนที่ทำให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีแผนการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ถือว่ามีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานที่ได้เตรียมการไว้ จึงขอขอบคุณคณะทำงานทุกภาคส่วนที่ทำไห้เกิดเป็นโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้นมาโดยมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
7/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
  215 ทีม Sport Program เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  213 มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
  205 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  201 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  200 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
  180 ปนัดดาบรรยายที่สตรีวิทยา
  173 Growth Mindset : ก้าวกล้า
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ