.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 231/2560
สอศ.จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา”


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม” ให้แก่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 400 คน โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร สอศ. ร่วมให้การต้อนรับและรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นผู้บริหารอาชีวศึกษายุคใหม่ที่ถือเป็นความหวังของการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อให้เด็กมีทักษะวิชาชีพ เท่าทันเทคโนโลยี มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริหาร เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ได้สวมใส่ชุดข้าราชการสีกากี เปรียบเสมือน "สีของดิน สีของฝุ่น" ซึ่งมีนัยยะว่าข้าราชการเป็นพลังของแผ่นดิน ต้องติดดิน ไม่ถือเนื้อถือตัว เข้าถึงประชาชนได้ เลอะเปรอะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นได้ อีกทั้งยังได้รับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชน

ดังนั้น ผู้เป็นข้าราชการย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมิต้องกังขา มีความคิดความอ่านในการทำงานที่ถูกต้องตรงกัน ตลอดจนมีความดีความงามเท่าเทียมหรือเสมอเหมือนกันในทุกองค์กร โดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างในเรื่องของความดีงามให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วย ทั้งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดอย่างพร้อมเพียงกันทั้งหมด แต่คงต้องใช้เวลา เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นความยั่งยืนในที่สุด

ส่วนผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สร้างความรักความสามัคคี และเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน การทำงาน และการบริหารงาน เพื่อสร้างความสุขความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ที่จะมีส่วนช่วยเสริมการพัฒนาจังหวัดตามตัวชี้วัดหลักที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนด อาทิ ความก้าวหน้าด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงาน ‘โครงการโรงเรียนคุณธรรม' ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา 4.0 ที่จะนำพาความร่มเย็นเป็นสุข ความรู้รักสามัคคี และความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาสู่ประเทศชาติ โดยขอให้ผู้บริหาร ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและลูกหลานนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ฝากแนวทางการทำงานที่จะเป็นปัจจัยความสำเร็จในหลายประการ* ดังนี้

1) แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม คือ การสร้างรากฐานความพร้อมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการฝึกฝนการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการก้าวออกไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบ การไม่ใช้อำนาจบาทใหญ่ ความไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และความไม่หลงลืมตัว ที่จะเป็นเกราะแห่งคุณงามความดีป้องกันตัว

2) สถานศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยเริ่มต้นพัฒนาจากภายในตัวบุคคลอันเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างปรัชญาแห่งการเคารพเชื่อฟังบุพการี ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณใหญ่หลวง และการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

3) สถานศึกษาสามารถใช้กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบสัมมาชีพอันสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

4) การพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสอดคล้องกับแนวทาง “การพัฒนาสังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์

5) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีกระบวนการในการพัฒนาทั้งระบบอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิด “สังคมที่มีความเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้รักสามัคคี” ในสถานศึกษา และสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของสังคมที่จะสามารถกระทำได้ในโอกาสแรก

6) โรงเรียนคุณธรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ความเข้าใจทางการบริหาร เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาความขัดแย้ง

7) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะช่วยเตรียมพร้อมเยาวชนสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คที่สร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ให้ร้ายป้ายสีแก่กัน และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับประเทศชาติ

8) สถานศึกษาสามารถนำแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมมาเป็นกลไกในการพัฒนาการเรียนรู้ และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9) โรงเรียนคุณธรรมมุ่งสร้างชุมชนคุณธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม และสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน

10) โรงเรียนคุณธรรมเป็นการสร้างแบบอย่างหรือต้นแบบที่ยั่งยืน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และถ่ายทอดกระบวนการในการเสริมสร้างเยาวชนที่ดีและมีความสามารถให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบแบบแผน และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 401 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาภาครัฐที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 82 คน, ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2560 จำนวน 160 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษาของภาครัฐที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ภายในปีการศึกษา 2559 จำนวน 159 คน

โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การเสวนา “ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม” ตลอดจนการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ: นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม: รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, กระบวนการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม: นายนพพร สุวรรณรุจิ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
6/5/2560
*จากเอกสารข่าวสำนักงาน รมช.ศธ.

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  218 สอศ.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ครั้งที่ 1
  207 ประชุมการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  187 อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์
  169 ศธ.-CP ร่วมอบรมพัฒนาผู้นำอาชีวะเกษตร
  104 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
  089 สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp ทั่วประเทศ
  051 การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 38 จ.อทัยธานี
  028 ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
  012 รับมอบข้าวจาก วท.สุรินทร์
  532 ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา และ กศน.ตำบลสารภี ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ