.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 229/2560
ศธ.-ทปอ.ประชุมหารือเพื่อปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ให้สามารถรองรับนักเรียนที่จบหลักสูตรต่างประเทศจาก รร.นานาชาติ
และระบบแอดมิชชั่นใหม่ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 : ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของนักเรียนที่จบหลักสูตรต่างประเทศจากโรงเรียนนานาชาติที่จัดตั้งในประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเลขาธิการ ทปอ., ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น, ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา, คุณมธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางอุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย ฯลฯ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความเข้าใจในบริบทที่แตกต่างให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และจะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำหรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ใหม่ ซึ่ง ทปอ. ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

การประชุมครั้งนี้ ยังได้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

  • การส่งเสริมให้เด็กไทยที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยมากยิ่งขึ้น

  • ให้มหาวิทยาลัยไทยได้เข้าใจระบบการเรียน การสำเร็จการศึกษา ที่มีอยู่และแตกต่างกันในโรงเรียนนานาชาติ ต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เตรียมพร้อม และปรับปรุงเงื่อนไขในการจัดการหลักสูตรต่าง ๆ ให้รองรับกับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วย

  • ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจระบบการเรียน การสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมนานาชาติ

นอกจากนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากนี้ ที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประชุมหารือครั้งนี้ ไปผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไปด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: คณะทำงาน ลก.รมว.ศธ.
ภาพประกอบ: seniorswu.in.th

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ