.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 225/2560
"ม.ล.
นัดดา ดิศกุล" บรรยาย "ศาสตร์พระราชา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


จังหวัดชลบุรี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและบรรยาย เรื่อง "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รวมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนิสิต ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ภูมิใจที่ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายอย่างเป็นกันเอง ถือเป็น Happy University โดยแท้ จึงฝากนิสิตในฐานะปัญญาชนให้ช่วยกันขบคิดในเรื่องความดีงามเหล่านี้ เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะจบออกไปดูแลบ้านเมืองในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ศาสตร์พระราชา" เป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยควรน้อมนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานไว้นำไปปฏิบัติ ด้วยเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ซึ่งเป็นคุณงามความดีคนของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต เจียมเนื้อเจียมตัว คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพัน ไม่คบคนด้วยฐานะ ไม่หลงลืมตัว อย่าทำอะไรผลีผลามโดยขาดการยั้งคิด แต่ในทางกลับกันต้องมีความรอบคอบในการประพฤติปฏิบัติตน แม้แต่การใช้ Social Media ก็ต้องใช้เพื่อสร้างสรรค์ ใช้โพสต์เพื่อ Insight Out ด้วยจิตใจของเราเอง โดยไม่ก้าวล่วง ละเมิด ใส่ร้าย หรือด่าว่าผู้อื่นด้วยถ้อยคำรุนแรง

นอกจากนี้ ขอให้คำนึงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ "ครู" ซึ่งควรยกย่องให้เป็นบุพการีของเรา รองจากบิดามารดา

ดังนั้น หากทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้า "ศาสตร์พระราชา" จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วย

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากมหาวิทยาลัยช่วยกันขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" ที่จะเริ่มต้นในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทั่วทั้งประเทศในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับทั้งรัฐและเอกชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เช่น โรงเรียน สพฐ. 30,711 แห่ง มหาวิทยาลัยคุณธรรมของรัฐและเอกชน 154 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วม เช่น สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาอาชีวศึกษา กศน.ตำบลทั่วประเทศ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ ศูนย์ฝึกอาชีพ ฯลฯ ทั้งที่ความจริงทุกโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนคุณธรรมอยู่แล้ว แต่การเข้าร่วมโครงการจะมีการกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดที่สำคัญ 5 ด้าน คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

ดังนั้น หากเราช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้น ก็เหมือนกับเราจะช่วยกันสร้าง "นักเรียนที่ดี" ให้กับบ้านเมือง สร้าง "ครูที่ดี" ให้กับทุกชั้นเรียน สร้าง "ผู้บริหารที่ดี" ให้เกิดขึ้นในทุกโรงเรียน และเมื่อนักเรียน-ครู-ผู้บริหารดีแล้ว จะกลายเป็น "โรงเรียนที่ดี มีคุณธรรม" ให้เกิดขึ้นเป็น "สังคมที่มีคุณธรรม" ต่อไป

ภายหลังบรรยาย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 แก่นายกสภานิสิต กรรมการสภานิสิต นายกสโมสรนิสิต รวมทั้งประธานชมรมในคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมห้องสมุด และพบปะกับนิสิต คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยความเป็นกันเอง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ