.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 223/2560
.และซีมีโอจัดการประชุมระดับนานาชาติด้านการศึกษา "ICE 2017"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century: ICE 2017) พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Sufficiency Economy Philosophy for the Achievement of Sustainable Development Goals through Education” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร นักการศึกษา นักวิจัย ครู ผู้แทนจาก 39 ประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือ การได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของเอกอัครราชทูต ผู้บริหาร และผู้นำระดับสูง จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศพันธมิตร เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฯลฯ กว่า 39 ประเทศ

ทั้งนี้ จากการที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่น ๆ อีกทั้งเด็กที่เก่งที่สุดของไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ใครในโลก แต่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ "ช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่เราต้องจับประเด็นและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพราะขณะนี้ทุกประเทศต่างพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไทยยังคงหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในที่สุดการศึกษาไทยก็จะถอยหลัง การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันยกระดับการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ทำการวิเคราะห์ผลการสอบ PISA ของเด็กในประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้ตรงจุด โดยผลการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งพบว่า การศึกษาไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมาก ระหว่างเด็กที่เข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองกับสถานศึกษาในชนบท โดยประเทศไทยมีเด็กที่เก่งที่สุดเทียบเท่าประเทศชั้นนำของโลก ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้ ในขณะเดียวกันก็มีเด็กจำนวนมากที่คุณภาพการศึกษายังอยู่ในระดับล่าง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการต้องช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ PISA ของประเทศไทย ทำให้กระทรวงศึกษาธิการทราบว่าต้องให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาสถานศึกษาในกลุ่มใดหรือสังกัดใด และควรให้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สิ่งสำคัญอีกประการคือ การทำให้เด็กมี Mindset ที่ดี อาทิ การส่งเสริมให้เด็กมีความต้องการเรียนหนังสือ หรือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กก่อนวัยเรียน เพราะการลงทุนในเด็กก่อนวัยเรียนเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาคิดว่าใครคือผู้ที่ควรได้รับประโยชน์สูงสุดของการศึกษาอย่างแท้จริง และการปฏิรูปการศึกษาควรให้ความสำคัญที่ใคร เพื่อทำให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดผลอย่างจริงจัง มิเช่นนั้น การปฏิรูปการศึกษาก็จะเป็นแบบเดิมคือ การปฏิรูปเฉพาะโครงสร้าง และผลการปฏิรูปไม่ได้ไปถึงตัวเด็กจริง ๆ

สิ่งที่เราร่วมกันคิดและร่วมกันทำในตอนนี้ จะส่งผลกับการศึกษาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เช่นเดียวกับสิงคโปร์ และฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาในขณะนี้ เราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าในอดีตทั้งสองประเทศนี้ ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาอย่างไร แต่หากเราไม่ดำเนินการอะไรเลย ความยั่งยืนด้านการศึกษาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ จึงขอฝากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยกันพิจารณาการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดหลักความพอเพียงและความยั่งยืน ในการสร้างการศึกษาเพื่อชีวิต (Education for Life) ซึ่งจะช่วยให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้ต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้วยว่า ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีศูนย์ระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่อง จำนวนทั้งสิ้น 19 ศูนย์ และ 1 ศูนย์เครือข่ายประสานงานด้านเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีสำนักงานตั้งกระจายอยู่ตามศูนย์ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มาเลเซีย (4 ศูนย์) อินโดนีเซีย (6 ศูนย์) ฟิลิปปินส์ (3 ศูนย์) บรูไนดารุสซาลาม (1 ศูนย์) พม่า (1 ศูนย์) ไทย (3 ศูนย์ และ 1 ศูนย์เครือข่ายประสานงานด้านเวชศาสตร์เขตร้อน) และเวียดนาม (1 ศูนย์)

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอเพิ่ม 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ระดับภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ โดยเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อไป

อนึ่ง การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ แห่งศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั้งใน และนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะได้เสวนาถึงบริบทปัจจุบันของการจัดการศึกษาในภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งใน และนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และอภิปรายทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์ความแตกต่าง: การพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน" (Making a Different: Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia)

การประชุมดังกล่าวมีจุดเด่นคือ การนำเสนอนโยบาย และผลงานทางการศึกษา รวมทั้งตัวอย่างการเรียนการสอนที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ที่สะท้อนการตอบสนองต่อความเป็นจริง และความต้องการของศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย 7 เรื่อง คือ

1) การศึกษาสำหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคผ่านทางสะเต็มศึกษา

4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน

5) การจัดการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและบทบาทของชุมชนในโรงเรียน

6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและโลก

7) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน

About ICE 2017

The International Congress on Education for the 21st Century (ICE2017), hosted by the Ministry of Education, Thailand and the Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) brings together diverse education actors and stakeholders representing the governments of SEAMEO Member Countries as well as public and private education institutions and agencies. ICE2017 will be a platform for the participants to share new learning paradigms and practices, exchange their perspectives on current issues and concerns surrounding education in Southeast Asia and build regional consensus on how education can effectively contribute towards the promotion of human development at the community, country and regional level.


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
3/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ