.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 220/2560
การเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ รมว.ศธ.ในฐานะประธานสภาซีเมค


นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยภารกิจในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังกรุงย่างกุ้งเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอแชท (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition: CHAT)

ในการเยี่ยมคารวะ ณ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมการดำเนินงานของรัฐมนตรีฯ ไทยที่เป็นผู้นำการดำเนินงานด้านการศึกษาของภูมิภาค ในฐานะประธานสภาซีเมค รวมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ เมียนมาได้กล่าวถึงจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาในระดับชาติที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดทำกฎหมายการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายทางการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในส่วนของภูมิภาค เมียนมาให้ความสำคัญกับการศึกษาทางเลือก การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนากรอบอ้างอิงคุณวุฒิทางการศึกษา ในโอกาสนี้รัฐมนตรีฯ เมียนมามีความปรารถนาที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครู และการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสมาพันธ์สหภาพนักเรียน/นักศึกษา (student union) จากประเทศไทย เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้ขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐมนตรีฯ เมียนมา และแสดงความซาบซึ้งต่อการแสดงความสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จากนั้น รัฐมนตรีฯ ไทยได้แลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของไทยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ ๒๐ ปีที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ให้เสรีภาพทางการศึกษาวิชาการ และการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบครูตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรม และการสร้างแรงจูงในการทำงานครูให้กับคนรุ่นใหม่ การจัดการศึกษาทางเลือกการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามการดำเนินงานระดับประเทศดังกล่าว

ประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้านสะเต็มศึกษา และศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ โดยจะได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ ๔๙ ต่อไป

อนึ่ง ในการหารือระหว่างกัน รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาโดยการศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้เดินทางเยือนศูนย์ซีมีโอแชท ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการด้านข้อมูลมรดกทางประวัติศาสตร์และประเพณีที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย

     ๑) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การจัดสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับประเพณีของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดเวทีให้นักวิชาการจากหลายประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี การจัดโครงการมุมมองของชาวเมียนมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมียนมา (Myanmar History from Myanmar Perspectives) ที่ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเมียนมา เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของชาวเมียนมา และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ของศูนย์ฯ เป็นต้น
     ๒) การดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Lecture Series ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่น การศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เป็นต้น
     ๓) การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ฯ อาทิ การเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น

อนึ่ง การเดินทางในครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศสมาชิกซีมีโอและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เป็นประเทศสุดท้ายก่อนส่งมอบตำแหน่งประธานสภาซีเมคให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองมาลัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ