.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 219/2560
มว.ศึกษาธิการญี่ปุ่น "ฮิโระคาซุ มัตสุโนะ" เข้าพบ รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายฮิโระคาซุ มัตสุโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และนายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายฮิโระคาซุ มัตสุโนะ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาฯ แห่งญี่ปุ่น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยที่ผ่านมาราชวงศ์ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า 130 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก เนื่องจากการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังทรงตัว อีกทั้งครอบครัวญี่ปุ่นมีเด็กเกิดน้อยลง ทำให้จำนวนประชากรและแรงงานลดลง ญี่ปุ่นจึงต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ โดยกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น ได้เสนอขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย 2 ประการ ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนครูระหว่างประเทศทั้งสอง  ที่ผ่านมามีครูไทยไปอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ครูญี่ปุ่นมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสถานศึกษาของไทยให้มากขึ้นด้วย

2. การนำรูปแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้ในสถานศึกษาของไทย  อาทิ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดเด่นคือมุ่งเน้นการวิจัยในชั้นเรียน ญี่ปุ่นจึงยินดีที่จะเผยแพร่การจัดการศึกษาในรูปแบบญี่ปุ่นให้กับสถานศึกษาในประเทศต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศนั้น ๆ และที่ผ่านมามีนักเรียนไทยสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถานศึกษาชั้นนำของญี่ปุ่น และกลับมาทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรของไทย แต่จากข้อมูลตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จำนวนนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาที่ญี่ปุ่นมีจำนวนน้อยลง เพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ แต่ขณะนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นมีความปลอดภัยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไทยและญี่ปุ่นจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ญี่ปุ่นมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้มแข็งมาก อาทิ มีโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น และเด็กนักเรียนได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงมากในระดับประเทศ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมีสาเหตุมาจากญี่ปุ่นพยายามฝึกอบรมครูให้มีความรู้และพื้นฐานที่เข้มแข็ง อีกทั้งยังมีระบบการพัฒนาหลักสูตรที่ดี และจุดเด่นอีกประการคือ ไม่ได้สอนเพียงวิชาการเท่านั้น แต่สอนเรื่องจริยธรรม และระเบียบวินัยด้วย ส่วนความร่วมมือในโครงการ Sister School หรือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องนั้น กระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น พร้อมจะสนับสนุนดำเนินการต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติของกระทรวงศึกษาธิการไทย ที่ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาฯ ของญี่ปุ่นในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นที่ทราบดีว่าไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และขอแสดงความยินดีกับผลการสอบ PISA ของญี่ปุ่นที่ติดอันดับ 2 ของโลก

สำหรับข้อเสนอที่กระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่นเสนอมาทั้งสองข้อนั้น กระทรวงศึกษาธิการไทยเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูไทยและครูญี่ปุ่น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนมากขึ้นต่อไปด้วย ส่วนการจัดศึกษารูปแบบญี่ปุ่นในสถานศึกษาของไทยนั้น ต้องการให้พิจารณาการแลกเปลี่ยนในระดับโรงเรียน เช่น โครงการ Sister School หรือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เพื่อให้สถานศึกษาของไทยจัดการเรียนการสอนแบบญี่ปุ่น โดยนำปรัชญา หลักสูตร วิธีการ และวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นมาปรับใช้ โดยไม่ลืมและไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีที่จะคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมในโครงการ Sister School กับสถานศึกษาของญี่ปุ่น อันจะช่วยให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ความมีวินัย และความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเรียนรู้ว่าญี่ปุ่นจัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงมีผลสัมฤทธิ์คะแนน PISA ติดอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งยังมีผู้ได้รางวัลโนเบลจำนวนมาก

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นในประเทศไทยที่สามารถให้การสนับสนุนทุน เพื่อให้ครูและนักเรียนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากขึ้นได้ ส่วนในระดับอุดมศึกษาขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่น ซึ่งในอนาคตจะมีศูนย์พัฒนาหลักสูตรครู จึงถือเป็นจุดเชื่อมที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อไป

สำหรับความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษานั้น ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ JICA เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินทุนมาพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของไทยอย่างครบวงจร โดยได้จัดทำ Proposal ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และถือเป็นโครงการเดียวที่กระทรวงศึกษาธิการไทยกู้เงินจากต่างประเทศ เนื่องจากให้ความสำคัญของการพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก

โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้นำนายฮิโระคาซุ มัตสุโนะ เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น (Japanese-Thai KOSEN Institute of Engineering and Technology) ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 สอศ. ซึ่งเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สอศ. และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Technology: NIT) แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีพิธีเปิดสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด (ข่าวที่ 492/2559)


แฟ้มภาพข่าวสำนักงานรัฐมนตรี :
เปิดสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทยมีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทัดเทียมมาตรฐานสากล ปัจจุบัน สอศ. และ NIT ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐานของ KOSEN ซึ่งคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ KOSEN ได้ในปีการศึกษา 2561 ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานศึกษานำร่องคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
1/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
  154 หารือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ