.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 170/2560
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “สืบสานศาสตร์พระราชา” เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตลอดจนข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ทุกคน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเช่นนี้ ขอให้ได้มีความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นดำรงรักษาเกียรติยศไว้เป็นความดีสืบต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน

ผู้ที่เป็นข้าราชการ จะต้องยึดถือระเบียบวินัยในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน สร้างความรัก เชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความรู้รักสามัคคี ส่วนผู้บริหารในแต่ละระดับ ต้องเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ดี นขณะที่ข้าราชการใหม่ ต้องหมั่นเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เสริมความคิด สร้างจินตนาการ กล้าคิดนอกกรอบ แต่ไม่สุดโต่ง และขอให้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงาน

ทั้งนี้ เครื่องแบบข้าราชการ ใช้สีกากี คือ "สีของดิน สีของฝุ่น" ซึ่งมีนัยยะว่าข้าราชการต้องติดดิน เข้าถึงประชาชนได้ในบริบทของข้าราชการ เลอะเปรอะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นได้ ไม่ถือเนื้อถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน

โอกาสเดียวกันนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว ซึ่งได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ดังมีใจความตอนหนึ่ง ดังนี้

การได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในแต่ละปี ถือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้เป็นข้าราชการ ครอบครัว และองค์กรที่ตนสังกัด ซึ่งตนเคยได้รับการประกาศเชิดชูเกียรตินี้เมื่อหลายปีก่อนจากนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ความภูมิใจดีใจของทุกท่านในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครอีกหลายคน การกระทำได้เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าราชการผู้ปฏิบัติได้ย่อมมีความสุขความสำเร็จในหน้าที่ อันเป็นคำสอนที่ ม.ล.ปนัดดา ได้รับการสั่งสอนอบรมมาจาก พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ตนเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นท่านแรกเมื่อหลายสิบปีก่อน ซึ่งแม้ท่านจะจากไปเนิ่นนานแล้ว แต่ความดีงามนั้นสถิตเสถียร

"การที่เราได้รับคำสอนสั่งอะไรจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ นอกเหนือจากบุพการีของเราแล้ว ย่อมจะสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างมั่นอกมั่นใจ เพราะท่านผู้สอนสั่งในความทรงจำของผมล้วนเป็นแบบอย่างที่งดงาม มีความรอบคอบและชัดเจนมากในเรื่องความซื่อตรงต่อแผ่นดิน ชาติประเทศดำรงอยู่มาได้ด้วยบุคคลเหล่านี้ ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหน ท่านมีความอ่อนน้อม สุภาพ และเด็ดขาดในเรื่องที่สมควรต้องมีความเด็ดขาด เป็นแบบอย่างที่ผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงเวลาดังกล่าวล้วนจารึกจดจำ ไม่สามารถลืมเลือนได้ ยังผลให้เรามุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่เคยคิดที่จะอวดรู้อวดดี ทุจริตคดโกง ในเมื่อทุกคนรู้แก่ใจว่าเรามีแบบอย่างที่ดีเช่นนั้น คือ พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ผมมีความเคารพรักยิ่ง นายดำรง สุนทรศารทูล นายพิศาล มูลศาสตรสาทร, นายอนันต์ อนันตกูล, นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา, นายอนันต์ อนันตกูล, นายอารีย์ วงศ์อารยะ นายชูวงศ์ ฉายะบุตร และนายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ฯลฯ แล้วเราฝืนกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หลงลืมตัวและคำสอนของท่าน เช่น ท่านสอนให้เราซื่อตรง ยึดมั่นความจงรักภักดี มีระเบียบวินัย มีความสุภาพเรียบร้อยทั้งทางความคิดและการกระทำของความเป็นข้าราชการที่ดี ดั่งที่ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ.ร. พร่ำเพียรบอกกล่าวแก่เราทุกวันนี้ แล้วเราละเลย ไม่ปฏิบัติ ไม่เชื่อฟัง หรือพูดอย่างทำอย่าง เรายังจะมาดันทุรังรับราชการอยู่ได้อย่างไร

อาชีพรับราชการจึงถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบอันมีเกียรติของผู้เป็นข้าราชการที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ความเป็นธรรมแก่สังคม ปัจจุบันใช้คำพูดโดยรวมว่า 'สังคมธรรมาภิบาล' หรือ 'สังคมคุณธรรม' สถาบันข้าราชการไม่ใช่เรื่องการอวดอำนาจวาสนา ความใหญ่โตของบุคคล ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของความดีความถูกต้องและความเจริญรุ่งเรืองทางความคิดและการกระทำ ที่ข้าราชการมีหน้าที่จรรโลงรักษา"

"ถือเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ทราบ ตลอดอายุราชการของผม 37 ปี ได้เห็นว่า ผู้ใดที่ละเลย ไม่ปฏิบัติตนตามครรลองคลองธรรม ไม่จงรักภักดีต่อแผ่นดิน ขาดความซื่อตรง ให้ร้ายผู้อื่น และหลงลืมตัว ความดีที่เคยมีมาจะไม่ยั่งยืนแม้เพียงสักราย ขอให้น้องๆ ข้าราชการผู้ไดรับการประกาศเกียรติคุณเป็น 'ข้าราชการพลเรือนดีเด่น' จงยึดมั่นหลักทศพิศราชธรรม หลักคำสอนพระราชทาน รู้-รัก-สามัคคี และ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการครองตนและครองงาน เพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองของเราไปให้รอด ที่ผมจะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านตลอดไป" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

*เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
2 เม.ย. 60


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
1/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  166 9 หน่วยงานร่วมมืออบรมครูทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
  163 เปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  162 ผลประชุมองค์กรหลัก 13/2560
  155 บรรยายที่หอสมุดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  153 เปิดสัมมนาเพื่อจัดการศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  146 ผลประชุมองค์กรหลัก 12/2560
  136 ศธ.มอบบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่นครศรีธรรมราช
  133 ผลประชุมองค์กรหลัก 11/2560
  123 บรรยายการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่สกลนคร
  117 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ