.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 165/2560
ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

เห็นชอบการแต่งตั้งศาสตราจารย์ 9 ราย

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" จำนวน 9 ราย ดังนี้

  • รศ.โกวิทย์ พวงงาม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • รศ.ชวลิต ชาลีรักษ์ตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.สุรพล เวียงนนท์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • รศ.ประภัสสร์ เทพชาตรี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • รศ.สุชาติ ลิ่มกตัญญู ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • รศ.นงนุช เหมืองสิน ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67 ราย ดังนี้

สถาบัน

ผศ.
(ราย)

รศ.
(ราย)

รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

12

19

31

2มหาวิทยาลัยราชภัฏ

14

5

19

3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

12

5

17

รวม

38

29

67

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อคำถามกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่ง คสช. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เป็นข้าราชการสามารถมาเป็นอธิการบดีได้นั้น โดยกล่าวว่า "ไม่ใช่ประเด็นว่าคนหนุ่มควรจะเป็น หรือคนแก่ควรจะเป็นอธิการบดี แต่เป็นประเด็นว่ามหาวิทยาลัยที่ฟ้องศาลแล้ว จะผูกพันมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แล้วมันยังไม่สิ้นสุด เกิดการนำมาตีความกันอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความโกลาหลของผู้ที่กำลังอยู่ในตำแหน่ง และกระบวนการสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งต้องหยุดชะงัก เพราะฉะนั้นหากให้รอศาลปกครองตัดสินทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถบริหารงานได้ ที่ประชุม ก.พ.อ.จึงได้มีการหารือเรื่องนี้ที่เห็นว่ามาตรา 44 มีไว้เพื่อพยุงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสงบของประเทศ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะตัดสินว่าใครควรจะเป็นอธิการบดี หรือไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งถูกให้เป็นสิ่งผิด ทราบดีว่า คสช. ต้องการทำให้นิ่งและสงบ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความวุ่นวายขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช่อำนาจการพิจารณาของ ก.พ.อ."


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ