.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 163/2560
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 (Bangkok International Book Fair 2017) ภายใต้แนวคิด "อ่าน อ่าน และอ่าน" เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้

" ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน และบรรดาผู้ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้
การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เลือกหนังสือและสื่อการอ่านที่มีคุณค่า มีความหลากหลาย พร้อมสารประโยชน์ได้ตามความสนใจ

แนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้ใช้คำว่า "อ่าน อ่าน และอ่าน" เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจการอ่าน ให้การอ่านหนังสือเป็นนิสัยของคนไทย อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว เกิดจากแรงบันดาลใจจากใต้ฝ่าละอองพระบาท ผู้ทรงเป็นนักอ่าน นักเขียน นักการศึกษา นักพัฒนา นักการทูต เอนกอนันต์นานัปการ ดังที่ปรากฏในพระราชจริยวัตรอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อาทิ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารทุกที่ เป็นพระมหากรุณาธิคุณสุดพ้นพรรณนา ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำไปประพฤติตามพระยุคลบาทสืบไป

ปีนี้มีสำนักพิมพ์ไทยและสำนักพิมพ์ต่างประเทศ รวม 426 แห่ง มาร่วมออกร้านรวม 947 บูธ และร่วมกันจัดกิจกรรมตลอดงาน โดยจะจัดต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน ศกนี้

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จำนวน 13 ราย และเบิกผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และรางวัลชมเชย เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 92 ราย

จากนั้นขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ ร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา ตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลเชิญฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม"

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 และรางวัลชมเชย

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า "ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของคณะผู้จัดงาน ที่ร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลาย ในสังคมไทย ด้วยเจตนาที่จะสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งปัญญา ที่เกิดจากการอ่านหนังสือ

การจัดงานทุกครั้ง มีผู้เข้าชมจำนวนมากที่ตั้งใจมาเลือกซื้อหนังสือตามความสนใจ แสดงให้เห็นว่า แม้การอ่านจะวิวัฒนาการมาจนถึงขั้นอ่านจากอุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากที่นิยมอ่านหนังสือเป็นเล่ม ที่ให้รสชาติและความรู้สึกของการอ่านอย่างแท้จริง

ในปัจจุบันหนังสือดีมีให้เลือกหลากหลาย ทั้งที่ให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และให้ความรื่นรมย์ใจ สำหรับผู้ต้องการศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ อย่างละเอียดลุ่มลึก ก็มีหนังสือที่เป็นตำรับ ตำรา ให้เลือกสรรสืบค้น หนังสือจึงยังเป็นของมีค่า เป็นที่ต้องใจนักอ่านตลอด ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีหนังสือ

ข้าพเจ้าขอเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ บัดนี้ ขอให้งานบรรลุผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ และขอให้ทุก ๆ ท่านที่มาพร้อมกันในวันนี้ มีความสุขและประสบแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน"

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 เช่น บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย, กราบพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, อยู่วังสระปทุม, คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น และนิทรรศการกิจกรรมรักการอ่านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรร้านค้าภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พร้อมฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
30/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  162 ผลประชุมองค์กรหลัก 13/2560
  155 บรรยายที่หอสมุดแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  153 เปิดสัมมนาเพื่อจัดการศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  146 ผลประชุมองค์กรหลัก 12/2560
  136 ศธ.มอบบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่นครศรีธรรมราช
  133 ผลประชุมองค์กรหลัก 11/2560
  123 บรรยายการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่สกลนคร
  117 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  116 ศธ-สธ ลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  114 ความร่วมมือประชารัฐการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ