.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 158/2560
มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR Open House)


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์” (RMUTR Open House) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้รับข้อมูลของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการแนะแนวแนะนำการเข้าศึกษาต่อในคณะหรือสาขาที่สนใจ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับในนามผู้แทนส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมว่า จังหวัดนครปฐมได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมที่จะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

จึงขอขอบคุณ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้จัดโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ด้านทักษะวิชาการควบคู่กับการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลในการเรียนการสอนของวิทยาลัยและคณะต่าง ๆ ที่สนใจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความชอบของตัวเองด้วย

นางวัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กล่าวรายงานว่า มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงควรได้รับข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์” (RMUTR Open House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถนำไปพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด และประสบผลสำเร็จในการศึกษาในอนาคต กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 มีนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมโครงการ 400 คน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนดอนหวาย โรงเรียนวัดไร่ขิง และวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครปฐมอีกครั้ง ทำให้ได้ระลึกถึงเมื่อครั้งมารับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อปี 2552 ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะอำเภอพุทธมณฑลที่มีพื้นที่ติดกับเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาที่มีทั้ง มทร.รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นต้น และสิ่งสำคัญคือชาวนครปฐม สามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ไว้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดโครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จะทำให้ลูกหลานของเราได้รับรู้ข้อมูลการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมี 6 คณะ 3 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว, วิทยาลัยเพาะช่าง, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ, วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ร่วมเปิด Open House ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ที่มาที่ไป ข้อมูลพื้นฐาน และวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติแล้ว ยังส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วย

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ ในการช่วยตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาที่ตรงกับความถนัดได้มากที่สุด และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามความประสงค์ ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
27/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ