.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 154/2560
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ


● หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอียิปต์ประจำประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณสาธารณรัฐอียิปต์สำหรับการให้ทุนการศึกษาสาขาศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับกับนักศึกษาไทยจำนวน 80 ทุนเป็นประจำทุกปี และจากการหารือครั้งนี้ อียิปต์ได้เสนอขอให้ไทยจัดตั้งสถาบันภาษาอาหรับ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาขึ้นในประเทศไทย  โดยจะรับขอเสนอดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ภาษาอาหรับในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ การติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจการค้า ด้านสุขภาพ ซึ่งมีชาวอาหรับเดินทางเข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลของไทยจำนวนมาก เป็นต้น

นายฮาเซม เอลซาเยด บาดาวี เอลทารี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอียิปต์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สาธารณรัฐอียิปต์มีแนวทางในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย สาขาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสาขาศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ และกฎหมายอิสลาม นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้ไทยส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันภาษาอาหรับในกรุงเทพฯ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษามุสลิม และผู้ที่สนใจศึกษาภาษาอาหรับ อาจจะดำเนินการในลักษณะคล้ายกับ British Council และ AUA ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่อียิปต์ด้วย


หารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนไทยจำนวนมากเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะได้เรียนภาษาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยจะเห็นได้จากผลการสอบ PISA ของนักเรียนญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 2 ของโลก ส่วนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการของสถาบันอาชีวศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา จึงจะได้มีการหารือในเรื่องนี้ร่วมกันระหว่าง รมว.ศึกษาธิการ, ผู้แทนจาก JICA และผู้บริหาร สอศ. ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคมนี้ นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ จะเดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น โคเซ็น (KOSEN) ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2560 ด้วย

นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า  ปัจจุบันมีนักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ 7 จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 นั้น ทางญี่ปุ่นเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาดังกล่าว และกล่าวแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งศูนย์ KOSEN ประจำประเทศไทยขึ้นที่ สอศ. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำที่ศูนย์ดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2560 เพื่อร่วมมือกับ สอศ. พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น


หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการยกระดับภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา โดยได้ขอความร่วมมือจากออสเตรเลียให้ช่วยส่งเสริมการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูอาชีวศึกษาในลักษณะเดียวกับ Boot Camp ที่ได้รับความร่วมมือจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย เนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านอาชีวศึกษา จะมีความแตกต่างจากสายสามัญ ส่วนความร่วมมืออื่น ๆ ด้านการศึกษานั้น ได้ขอให้ช่วยดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล หากออสเตรเลียมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประการใด กระทรวงศึกษาธิการยินดีรับฟัง

นายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจการค้า เป็นต้น ในด้านการศึกษานั้นจะเห็นได้จากการที่นักเรียนไทยจำนวนมากเข้าศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของทั้งสองฝ่ายประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-ออสเตรเลีย (Thai-Australia Joint Working Group on Education and Training: JWG) ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาฯ ที่ได้จัดการประชุม JWG มาแล้ว 4 ครั้ง โดยที่ทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ส่วนข้อเสนอความร่วมมือด้านการจัดอบรมภาษาอังกฤษด้านอาชีวศึกษานั้น จะนำไปพิจารณาต่อไป


หารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยและเม็กซิโกอาจไม่ได้มีความร่วมมือด้านการศึกษามากนัก แต่จะพยายามส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาให้มากขึ้นทุกด้าน เนื่องจากเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในหลาย ๆ ด้าน อาทิ อาหารเม็กซิกัน, ทีมฟุตบอล, กีฬาชกมวย เป็นต้น และเนื่องจากเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องของกีฬา จึงขอความร่วมมือให้เม็กซิโกสนับสนุนบุคลากรให้เข้ามาช่วยหลักสูตรวิชาพลศึกษาหรือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยด้วย

นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาเม็กซิโกและไทยได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการวิจัย, ด้านการเกษตร เป็นต้น และเม็กซิโกยินดีให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะพิจารณาเรื่องจัดหาผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความสามารถให้เข้ามาช่วยการเรียนการสอนและการกีฬาของไทยด้วย


หารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไทยและออสเตรียมีความร่วมมือพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการของวิทยาลัยสัตหีบ ในการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งแบบราง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากออสเตรียภายใต้โปรแกรม Public Diplomacy and Outreach ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ส่งรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้จัดการเรียนการสอนไปยังสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย และ สอศ. เรียบร้อยแล้ว ส่วนการศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบันของไทย ยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้กำหนดหลักสูตร โดยใช้สถานประกอบการเป็นเพียงสถานที่ฝึกประสบการณ์ของเด็กเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งมีบุคลากรของสถานประกอบการเป็นครูถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะการทำงาน ในลักษณะเป็นห้องเรียนให้นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานประกอบการได้กำลังคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง

นายเอนโน่ โดรเฟนิก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทย ควรเป็นไปในลักษณะการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันผู้เรียนสายอาชีวศึกษาของไทยส่วนมากยังขาดทักษะในการทำงานและความรู้ด้านภาษา ออสเตรียจึงยินดีที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาอาชีวศึกษาดังกล่าว รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการไทยและออสเตรีย ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
25/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  132 หารือกับผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ