.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 152/2560
งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง-ตะวันออก


จังหวัดชลบุรี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ว่าที่ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือจาก 26 จังหวัดจากภาคกลางและภาคตะวันออก และลูกเสือจากประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และปากีสถาน เข้าร่วมกว่า 4,500 คน

นายภัครธรณ์ เทียนชัย กล่าวรายงานว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดโครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือไทย เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยการส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุม ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด จำนวน 4,500 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากลูกเสือประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และปากีสถาน ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ จำนวน 40 คน

กิจกรรมค่ายลูกเสือ แบ่งเป็น 7 ค่ายย่อย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือในภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการค่ายย่อย และมีกิจกรรมงานชุมนุม ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกล, กิจกรรมบุกเบิก, กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมจัตุรัสวัฒนธรรม, กิจกรรมผจญภัย, กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจกรรมยามว่าง ได้แก่ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, กิจกรรมนันทนาการดนตรีและกีฬา เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะประสบการณ์ ความสนุกสนาน และวิธีการทางลูกเสืออย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ การชุมนุมลูกเสือฯ ครั้งนี้ ได้การสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในครั้งนี้

จากรายงานการดำเนินงาน ทำให้ทราบว่าการจัดการลูกเสือครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือไทย เสริมสร้างสัมพันธไมตรีทางการลูกเสือระหว่างประเทศ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบ และทำให้ลูกเสือได้นำอุดมการณ์ของลูกเสือ ไปพัฒนาลูกเสือให้มีคุณธรรม ความรู้ สามารถดำเนินชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติภาพและวิถีประชาธิปไตย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ลูกเสือได้มีโอกาสประกอบกิจการร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนอดกลั้น และรู้รักสามัคคี โดยลูกเสือจะได้อยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเสริมทักษะวิชาลูกเสือ พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคม ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

ขออวยพรให้พี่น้องลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ ได้พำนักในจังหวัดชลบุรี ราชอาณาจักรไทย อย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม และขอขอบคุณความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
24/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  146 ผลประชุมองค์กรหลัก 12/2560
  136 ศธ.มอบบ้านช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ที่นครศรีธรรมราช
  133 ผลประชุมองค์กรหลัก 11/2560
  123 บรรยายการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่สกลนคร
  117 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  116 ศธ-สธ ลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  114 ความร่วมมือประชารัฐการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  113 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560
  112 บรรยาย หน.ส่วนราชการที่ปทุมธานี
  109 บรรยายทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ