.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 143/2560
พบปะสนทนากับ
นักศึกษา และคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับนักศึกษา และคณาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี รวมทั้งคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมเยือนและพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในฐานะที่เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ซึ่งมีความผูกพันและสายสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนานหลายปี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งละอันพันละน้อยจากการที่ได้ไปพบเห็นในการทำงานและลงพื้นที่ต่างจังหวัดกว่า 50 จังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาผู้ซึ่งต้องก้าวต่อไปข้างหน้านำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต การบอกต่อรุ่นน้อง การสั่งสอนในฐานะครูอาจารย์ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

ในอดีตคนไทยเคยเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีจิต มีเมตตา มีความจริงใจ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “Thainess” (มาจากคำว่า “Kindness”) ซึ่งหมายถึงความมีเอกลักษณ์ในรูปแบบคนไทย ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้พบเห็นอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันจากการได้ลงพื้นที่ พบว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเราเหือดหายไป โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงทั้งด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การขาดคุณธรรมจริยธรรมของผู้คน ตลอดจนปัญหาด้านสังคม เช่น ยาเสพติด ฯลฯ

จึงขอให้นักศึกษาและครูอาจารย์ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดสถาบันการศึกษาคุณธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยงานด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นหากเราจะได้ร่วมใจกันผลักดันให้สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาคุณธรรมเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ก็จะถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคคลบาท โดยเริ่มจากการที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะได้นำกรอบแนวคิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ครู และนักศึกษาอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง ทั้ง 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม

นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนช่วยเสริมสร้างความเป็นคนไทย ที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม มีน้ำใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เกรงอกเกรงใจผู้อื่น เพื่อดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้ชั่วรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งสอนให้เขาได้รู้ถึงความเป็นมาของตนเอง รู้ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษและบูรพมหากษัตริย์ที่สร้างบ้านสร้างเมือง พร้อมเชื่อมโยงสู่ปัจจุบันที่จะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม และให้เด็กเยาวชนไทยนำพาประเทศสู่อนาคตที่เจริญก้าวหน้าต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวเพิ่มเติมถึงการมาพบปะสนทนาครั้งนี้ด้วยว่า ได้พูดคุยกันหลาย ๆ เรื่อง อันมีความหลากหลายในช่วงเวลาประมาณ 50 นาที โดยมีส่วนหนึ่งจากการพูดคุยสนทนา ดังนี้

'เรื่องการดำรงชีวิตของลูกหลานในยุคสมัยที่ใครต่อใครมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หากแต่เป็นเรื่องท้าทาย ความหนักแน่นของลูกหลานจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก นิยามคำว่าหนักแน่นในที่นี้ คือ ความรอบคอบถี่ถ้วน ไม่เอาแต่ใจ คิดถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น มีความเกรงใจ และเป็นสุภาพชน ความหนักแน่นยังครอบคลุมไปถึงเรื่องความมีเมตตากรุณาและความซื่อตรง ปรัชญาทางการศึกษาของโลกสมัยใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่เรียนเก่ง แต่ต้องมีความพร้อมทางวุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบ

กระผมกล่าวไปว่า ลูกหลานเยาวชนควรยึดมั่นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืน ทรงเป็นต้นแบบที่จะดำรงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยตราบนานแสนนาน มาพบปะสนทนากับทุกท่านวันนี้ จึงอยากให้ลูกหลานเยาวชนดำรงรักษาพระองค์ท่านอยู่ในดวงใจของลูกหลานตลอดไป ที่จะทำให้เข็มทิศชีวิตของทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางแห่งคุณธรรมจรรยา มีคติธรรมคำสอนที่กระผมได้รับฟังมาตั้งแต่เด็ก เมื่อครั้งหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือแม้แต่เมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงเคยตรัสสอนไว้แก่ลูกหลานเยาวชน ความขยันหมั่นเพียรถือเป็นหน้าที่ของลูกหลานเยาวชน เป็นโอกาสพิเศษที่ลูก ๆ หลาน ๆ ต้องมุ่งขวนขวายในฐานะนักการศึกษาที่ดี

แต่ในขณะเดียวกัน การทำความดีที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด คือ ความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ สิ่งนี้จะได้รับการละเลยการปฏิบัติไม่ได้ เพราะคนทุกคน ครอบครัวทุกครอบครัว สังคมทุกสังคม ดำรงอยู่ด้วยคุณงามความดีประการนี้ ไม่ใช่ความไม่ดี คนทุกคนทุกชาติทุกภาษาเกิดมาพร้อมธรรมชาติของความดีด้วยกันทั้งสิ้น ความผิดหรือแม้แต่ความชั่วกลายเป็นเรื่องที่สิ่งแวดล้อมนำพาเข็มทิศชีวิตเดินหน้าไปในทางที่ผิดพลาด ความรอบคอบ ไม่ผลีผลาม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ความซื่อตรง และความกตัญญู กลายเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตที่จะไม่มีวันล้าสมัย ใครตำหนิเราว่าเชย ว่าล้าหลัง ไม่ทันโลกาภิวัตน์ จงให้อภัยเขาเถิด อย่าถือสาเขา เพราะเขานั่นแหละที่ล้าสมัย'


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
21/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ