.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 139/2560
รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งแรก


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา, ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนอธิการบดี ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาในครั้งนี้ เป็นการทำประชาพิจารณ์ครั้งแรกหลังจากที่ได้เตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงสิ่งที่ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับจากการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เนื่องจากเราไม่ได้จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว

สำหรับแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษานั้น มีที่มาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารงานที่ใหญ่เกินไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความพร้อมและสามารถแยกออกมาตั้งเป็นกระทรวงอุดมศึกษาได้ อีกทั้งวิธีคิดหรือวิธีการบริหารงานของ สกอ. ก็มีความเป็นอิสระและแตกต่างจากองค์กรหลักอื่น ๆ จึงทำให้เกิดแนวคิดการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาขึ้น โดยมีการกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วน ทั้งหน่วยงานการอุดมศึกษา ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำ รวมทั้งรัฐบาล ว่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการหรือการเข้าไปกำกับดูแลยังไม่ชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาแล้วบทบาทการทำงานร่วมกันจะดีขึ้น

สำหรับการจัดทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำหนดรายละเอียดที่จะระบุอยู่ในข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยจะมีคณะกรรมการชุดย่อยที่คอยดูแลในแต่ละเรื่อง อาทิ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นต้น หลังจากนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์ในส่วนภูมิภาค คือ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สิ่งสำคัญในการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาคือ ความพอดี เพราะที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษามักจะทำการปฏิรูปเฉพาะโครงสร้าง ซึ่งผลของการปฏิรูปไม่ได้ส่งผลถึงเด็กจริง ๆ ดังนั้นการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาในครั้งนี้ เราจะต้องไม่หมกมุ่นหรือคิดในเชิงอำนาจว่าใครจะคุมใคร แต่ต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งต้องดึงการศึกษาออกจากการเมืองให้ได้ เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงอุดมศึกษาตอบโจทย์ความยุติธรรมด้านการศึกษาและการแข่งขันในเวทีโลก ตลอดจนต้องหยุดสงครามของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ได้

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยตั้งเป้าให้การดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นใน Roadmap ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
20/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
  073 เสวนาการศึกษาเพื่ออนาคตเยาวชนไทย
  056 ให้โอวาท นศ.ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาตังหวัดชายแดนภาคใต้
  053 ให้แนวทางเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  529 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 2016-17
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ