.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 132/2560
รมว.ศธ.หารือกับผู้แทน
UNICEF Thailand


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโธมัส ดาวิน (Mr. Thomas Davin) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF Thailand) เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่มีแต่คำที่เป็นนามธรรมแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ PISA พบว่าเด็กไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงเห็นด้วยกับแนวทางการลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในมิติต่าง ๆ ของยูนิเซฟ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการผลิตตำราเรียนเพื่อแจกให้เด็กได้เรียน จึงขอความร่วมมือยูนิเซฟเสนอความคิดเห็นในส่วนนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมามีตำราเรียนจำนวนมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ เสนอตำราเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา แต่โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่เลือกใช้ตำราเรียนของรัฐ

เรื่องสำคัญที่จะขอความร่วมมือจากยูนิเซฟ คือ การร่วมกันดำเนินการหรือพิจารณาวิธีการที่ทำให้เด็กไทยสนใจหรือต้องการเรียนหนังสือ รวมทั้งการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนหรือและเด็กปฐมวัยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ออกนอกระบบการศึกษา อีกทั้งเด็กตกหล่นในประเทศไทยก็มีจำนวนมากเช่นกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเร่งแก้ปัญหานี้ด้วยการสำรวจอัตราการเข้าเรียนและอัตราการไม่ได้เข้าเรียนอย่างชัดเจน และอีกเรื่องที่สำคัญมาก คือ การให้ความสำคัญกับประเด็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ยังไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร

ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ใช้ One Size Fits All หรือตัดเสื้อตัวเดียวแล้วใช้กับทุกคน  โดยจะไม่ดำเนินการตามนโยบายหรือสิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาด้วย

นายโธมัส ดาวิน กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับยูนิเซฟในการดำเนินงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS), การสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐด้านการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาพื้นฐานที่ภาครัฐให้การอุดหนุน, การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน, การสำรวจวิธีการสอนของครูในชั้นเรียนเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น, การส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงบริการด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน, ส่งเสริมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษา, การวิเคราะห์อัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยและมัธยมศึกษา, การพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทั้งในระบบและนอกระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตโดยได้มีการจัดทำคู่มือทักษะชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ ยูนิเซฟพร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ด้วยประเด็นสำคัญที่ยูนิเซฟกำลังเร่งดำเนินการในเวลานี้ คือ การลดความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
16/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  120 หารือกับ ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ