.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 131/2560
การศึกษาไทยกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง "การศึกษาไทยกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใช้กลไกทางการศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และเป้าหมายร่วมกันสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใช้กลไกทางการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างให้เกิดพลังสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงคาดหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในฐานะ "หัวหน้าองค์กร" เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่าง หรือต้นแบบที่ดีให้แก่คนในองค์กร เหมือนกับที่คนไทยทั้งแผ่นดินยึดถือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นต้นแบบของพวกเราอย่างยั่งยืน เหตุที่ชาวไทยต่างมีความรักต่อพระองค์ท่าน ก็เพราะด้วยความมีอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างให้คนไทยไปอีกนานแสนนาน แม้ใน 50 ปีข้างหน้าพวกเราทุกคนในที่นี้จะไม่อยู่กันแล้ว แต่ก็เชื่อมั่นว่าลูกหลานในอนาคตจะพูดคุยถึงพระองค์เช่นเดียวกับที่เราพูดถึงรัชกาลที่ 5 ในทุกวันนี้

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวถึงโครงการสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญดำเนินการในเวลานี้ คือ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" แม้ความเป็นจริงทุกโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนคุณธรรมอยู่แล้ว แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้จัดทำกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 เรื่องที่สำคัญ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม

สิ่งสำคัญของการเป็นโรงเรียนคุณธรรม จำเป็นจะต้องมีตัวชี้วัดคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง สพฐ.ก็ได้จัดทำตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมไว้แล้ว 7 ข้อ คือ 1) มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน 2) มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 4) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนลดลง 5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 6) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 7) เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม

จึงขอฝากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรทุกระดับ ได้นำกรอบและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมไปบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงาน และขยายผลไปสู่การปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างเรื่อง "ความซื่อสัตย์สุจริต" บางประเทศเห็นว่ากฎหมายที่สำคัญบางข้อไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ผู้คนในสังคมก็ยึดถือปฏิบัติจนกลายเป็นจารีตประเพณี และย้ำถึงการทำความดีงาม ควรออกมาจากใจ (Insight Out) ของเรา ไม่ใช่ทำเพียงเพราะกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ เพราะด้วยคุณงามความดีที่ตนเองปฏิบัติอยู่นั้น จะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น และเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตัวเอง ครอบครัว และสังคม ดังเช่นตัวอย่างของเด็กนักเรียนรายหนึ่งกรณีที่สื่อมวลชนเคยลงข่าวว่าเด็กคนนั้นตากฝนที่ตกหนักเพื่อไปเก็บผืนธงชาติไทยที่ปลิวร่วงหล่นไปกองอยู่บนพื้นถนน จึงไปเก็บธงชาติไทยผืนนั้นไปประดับให้เกิดความสง่างาม ซึ่งสิ่งที่เป็นความดีงามเหล่านี้จะได้รับการจดจำ และจะสถิตเสถียรอยู่ในใจของผู้คนตลอดไป

หรือตัวอย่าง "ความรับผิดชอบ" ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะความรับผิดชอบมาพร้อมกับ "อำนาจหน้าที่" หากคนใดที่มีความรับผิดชอบ ก็สามารถใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ไปเติมเต็มได้ แต่เหตุที่ทำให้เสียผู้เสียคนมาแล้วจำนวนมาก ก็เพราะคน ๆ นั้นใช้อำนาจหน้าที่ "นำหน้า" ความรับผิดชอบ หรือใช้อำนาจแบบสุดโต่ง ดังนั้น การใช้อำนาจหน้าที่ของเราจึงควรใช้เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้เกิดผลดีที่สุด

"ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะมาเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานด้านการศึกษา ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ, คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ตลอดจนส่งเสริมการป้องกันการทุจริต การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในระบบการศึกษาของประเทศไทย"

สำนักงาน ป.ป.ช.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
15/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  123 บรรยายการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ที่สกลนคร
  117 หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  116 ศธ-สธ ลงนามร่วมมือจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  114 ความร่วมมือประชารัฐการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ
  113 ผลประชุมองค์กรหลัก 10/2560
  112 บรรยาย หน.ส่วนราชการที่ปทุมธานี
  109 บรรยายทิศทางการปฏิรูปการศึกษากับการปฏิรูปปฐมวัย
  108 ตรวจเยี่ยม ITD
  105 ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  093 MBU Challenge #2
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ