.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 122/2560
พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวพะเยา

"พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"


เมื่อเช้าวันนี้ (10 มีนาคม 2560) ณ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 09.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างขึ้นขนาดเท่าพระองค์จริงในพระอิริยาบถประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์เครื่องแบบ พอ.สว. เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการศึกษาของเยาวชนไทยในชนบท ประดิษฐาน ณ ลานหอสมุดไอที 100 ปีสมเด็จย่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ใน 12 แห่งของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบประจำในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 596 คน

ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ มีบุคคลร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ อาทิ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา และผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์อีก 11 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครู และนักเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ดังนี้

"ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ในจำนวน 12 แห่งของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่ประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเปิดรับนักเรียนระบบประจำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 596 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 67 คน และมีนายศาสตรา วงศ์จุมปู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จำนวน 4 ครั้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัลสถานศึกษาดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น และสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของประเทศ เป็นต้น

สำหรับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมได้ถวายสักการะสืบไป โดยประดิษฐาน ณ ลานหอสมุดไอที 100 ปีสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทุกเขตการศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ รวมจำนวน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นประดู่แดง ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานนักเรียน การแสดงดนตรีในโครงการตามรอยคีตราชัน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป"

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม จากนั้นทรงปลูกต้นประดู่แดง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน" จัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อาทิ วางทุกงานอ่านทุกคน ให้อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจทุกวันพุธ และบันทึกการอ่าน มีการจับรางวัลเพื่อให้มีความสนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น, หนังสือธรรมะสร้างสมาธิ ส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอน, หนังสือพาสนุก สุขหรรษา แนะนำหนังสือใหม่และหนังสือน่าอ่านโดยยุวบรรณารักษ์ และค่ายจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ร่วมพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ เกียรติประวัติโรงเรียน รางวัลพระราชทาน, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่บูรณาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ ศึกษาสรรพคุณสมุนไพร, ประพันธ์บทกวี, วาดภาพ ออกแบบท่ารำ รวมทั้งแต่งเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพรรณไม้ช่อครามน้ำ, โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ อาทิ การทำ Paper Craft, คณิตคิดเร็ว, การเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง โดยน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จย่า มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต, โครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีน จัดสอนภาษาการตัดกระดาษเป็นอักษรภาษาจีน และการประดิษฐ์หุ่นยนต์บำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
10/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดระฆัง
  090 ภารกิจปนัดดาที่นราธิวาส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ