.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 120/2560
รมว.ศธ.หารือกับ
ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายกวาง-โจ คิม (HE Mr Gwang-jo Kim) ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา อาทิ อัตราการเข้าศึกษา, อัตราการสำเร็จการศึกษา, อัตราการมีงานทำภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือองค์การยูเนสโกให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากองค์การยูเนสโกเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถเรื่องการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำมาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคในหัวข้อการจัดการแหล่งมรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (Regional Workshop on the Management of the World Heritage of Religious Interest) ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และการจัดการแหล่งมรดกโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อนำมาปรับใช้กับการเสนอให้พระธาตุพนมเป็นมรดกโลกในอนาคต จึงขอความร่วมมือจากองค์การยูเนสโกในการสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าวด้วย

นายกวาง-โจ คิม กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การยูเนสโกมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้องค์การยูเนสโกพยายามจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ที่จะใช้ร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานหลายขั้นตอน โดยจะแจ้งความก้าวหน้าของการจัดทำให้รับทราบต่อไป

สำหรับความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยนั้น องค์ยูเนสโกยินดีให้ความร่วมมือ โดยจะประสานข้อมูลกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือในรายละเอียดการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมหรือส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ขององค์การยูเนสโก อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย-แปซิฟิก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2017 จัดโดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ในโอกาสต่อไปด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
9/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  115 การเยือนเวียดนาม
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ