.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 115/2560
รมว.ศธ.ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เยือนเวียดนาม


นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนกรุงฮานอย และนครหลวงโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๔๕ ของวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยังกระทรวง ศึกษาธิการและฝึกอบรมของเวียดนาม และได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H E Prof Dr Phung Xuan Nha รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้ชื่นชมพัฒนาการ ด้านการศึกษาของเวียดนามที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ และประสงค์ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทการจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง PISA ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ เวียดนาม กล่าวขอบคุณในคำชื่นชมและกล่าวว่าเวียดนามให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาครู 2) การส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา 3) การนำแนวทาง PISA มาปรับใช้ ในการประเมินทั่วประเทศ และ 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษา (PLC)

ทั้งนี้ ฝ่ายเวียดนามได้ขอให้ประเทศไทยให้การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ทุนการศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสะเต็มศึกษา และการอุดมศึกษา ทั้งในระดับนโยบายและระหว่างสถาบันการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไทยได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือรายละเอียดในการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย – เวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือ และสานต่อการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในช่วงเช้าวันเดียวกัน รัฐมนตรีฯ ไทยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน Viet Duc High School ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เก่าแก่ของกรุงฮานอย และมีผู้นำที่มีชื่อเสียงของประเทศหลายท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ โดยจุดเด่นของโรงเรียนนี้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีครูที่รักการสอนและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนาย Nygen Xuan Vang อธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการฝึกอบรมและ การจัดการศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO RETRAC) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของซีมีโอ (SEAMEO CELLL) ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมทั้งได้มอบข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแก่ศูนย์ระดับภูมิภาค ว่าควรเน้นการดำเนินงานในมิติของการสนับสนุนการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ตลอดจนการบริหารและ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีดำริให้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกันในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับการเสนอขอจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEP) ด้วย


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  099 การเยือน สปป.ลาว
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ