.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 104/2560
เปิด
ตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) รุ่นที่ 1


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดงานเปิดตัวโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน" ครั้งที่ 1 (Education to Employment : Vocational Boot Camp) โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สถานประกอบการ สถานศึกษาอาชีวศึกษา คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 300 คน เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้สถานประกอบการหรือภาคเอกชนเป็น “ผู้นำ” ในการผลิตกำลังคนอาชีวะ เพื่อไปตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา ต่างคนต่างเดิน ต่างคนต่างทำในส่วนของตนเอง ทำให้ทั้ง 2 โลกไม่เคยมาเจอกันเลย (ดั่งคำกล่าวของ McKinsey) แต่ในระยะหลังจึงมีความร่วมมือร่วมกันมากขึ้น ตั้งแต่ระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ที่มีการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานหรือสถานบริการ, โครงการสานพลังประชารัฐ ที่ก่อให้เกิดโครงการ "Excellent Model School (EMS): สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” เป็นต้น

สำหรับความร่วมมือของโครงการฝึกอบรมในครั้งแรกนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่ภาคเอกชนเป็นผู้นำและมีส่วนร่วม ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม ตลอดจนส่งวิทยากรมาช่วยสอนและชี้แนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมถึง 1,537 แห่ง มีสถานศึกษาจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 444 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจำนวน 82,134 คน

ในส่วนของหลักสูตร จะเน้นพัฒนา "สมรรถนะหลัก" ควบคู่กับ "คุณธรรม" เรียกโดยย่อว่า “SEE” ทั้งในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น กล่าวคือ

  • Skills : ทักษะการทำงาน เกิดจากการที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการหรือสถานการณ์จริง ภายใต้การดูแลของคณะครูและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของเอกชนอย่างแท้จริง

  • English : ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษในเรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน Echo Vocational สำหรับเด็กอาชีวะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองด้วย

  • Ethics : คุณธรรม  จะเน้นให้มีการปลูกฝังทางด้านคุณธรรมตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม ตามแนวคิด “Work Hard be Nice” เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ และตรงเวลา

อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้โครงการเช่นนี้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงภาคฤดูร้อน แต่ต้องการขยายผลในประเภทวิชาต่าง ๆ หรือจัดโครงการให้มีความถี่มากขึ้น เช่น ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ซึ่งมียอดจำหน่ายกว่า 1 แสนคัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักสูตรสำหรับฝึกช่างซ่อมไว้รองรับ จึงขอให้ สอศ. ถอดบทเรียนโครงการในระยะแรก พร้อมได้มีการจัดทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงาน จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโอกาสการมีงานทำและรายได้ของเด็กอาชีวะปกติกับเด็กอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return Investment) ที่จะช่วยในการตัดสินใจขยายโครงการในระยะต่อไป

นอกจากนี้ จะมีการขยายผลโครงการไปสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และขยายไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยตนเองอีกด้วยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ว่า เพื่อต้องการพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนและภารกิจของ สอศ. ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โครงการดังกล่าว เน้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจกว่า 82,139 คนในสถานศึกษาทั้ง 444 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) จำนวน 550 หลักสูตร อาทิ การตรวจสอบรอยร้าว (ช่างอากาศยาน) ช่างซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมการผลิต ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ขนส่งระบบราง รถไฟความเร็วสูง พลังงาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 20,933 คน

  • หลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น จำนวน 2,106 หลักสูตร โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 61,206 คน และมีประเภทวิชาที่ได้รับความนิยม 5 อันดับสูงสุด ได้แก่
         1) วิชาอุตสาหกรรม มีผู้สมัคร 32,361 คน โดยจัดฝึกอบรม 1,134 หลักสูตร อาทิ ตรวจสอบรอยร้าว (ช่างอากาศยาน) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า งานเขียนแบบเครื่องกลสามมิติด้วยโปรแกรม (CAD 2D) หุ่นยนต์เล็ก เป็นต้น
         2) วิชาพาณิชยกรรม มีผู้สมัคร 18,939 คน โดยจัดฝึกอบรม 548 หลักสูตร อาทิ การจัดทำบัญชีควบคุมคลังสินค้า การทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่คลังสินค้าในงานโลจิสติกส์ เป็นต้น
         3) วิชาคหกรรม มีผู้สมัคร 10,899 คน โดยจัดฝึกอบรม 398 หลักสูตร อาทิ อาหารนานาชาติ งานเย็บจักรอุตสาหกรรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
         4) วิชาเกษตรกรรม มีผู้สมัคร 5,583 คน โดยจัดฝึกอบรม 142 หลักสูตร อาทิ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพการผลิต การใช้เครื่องจักรกลผลิตข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีผลิตเมล่อนอินทรีย์ เป็นต้น
         5) วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีผู้สมัคร 5,583 คน โดยจัดฝึกอบรม 85 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรภาษาเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ การดำเนินการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์ เป็นต้น

โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการ และสอบถามรายละเอียดของหลักสูตร อาทิ ช่างผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะเบื้องต้น, งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี, การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เอ๊าท์บอร์ด สำหรับงานซ่อมบำรุงเรือ, การประกอบตู้ปลาและจัดตู้ปลาเชิงพาณิชย์, การออกแบบทรงผมแนวแฟชั่น, การผสมเครื่องดื่มม๊อคเทล, ช่างซ่อมจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike), ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย, งานอาณัติสัญญาณในระบบขนส่งระบบราง, หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม, ศิลปะการสลักผักและผลไม้, มัคคุเทศก์ (ภาษาที่ขาดแคลน), สมองกลฝังตัวเบื้องต้น, ยานยนต์และชิ้นส่วน, Communicative English for Every Day Life เป็นต้น


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
1/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  089 สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp ทั่วประเทศ
  051 การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 38 จ.อทัยธานี
  028 ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
  012 รับมอบข้าวจาก วท.สุรินทร์
  532 ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา และ กศน.ตำบลสารภี ที่เชียงใหม่
  520 ลงนามความร่วมมือสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ
  492 เปิดสถาบันโคเซ็น (KOSEN)
  485 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 9/2559
  465 ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์
  444 ผลประชุมคณะทำงานประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 8/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ