.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 334/2560
การประชุมหัวหน้าคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และโครงการ CONNEXT ED


โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) จัดประชุมประมวลภาพรวมการดำเนินงานโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ในโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,342 แห่ง พร้อมเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและวางนโยบายการดำเนินโครงการในระยะต่อไป เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

"การประชุมครั้งนี้ นำโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม อาทิ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป และผู้บริหาร 12 องค์กรภาคเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง CONNEXT ED เข้าร่วม"


นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน กล่าวถึงโครงการประชารัฐ E5 เป็นการเปิดมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันของภาคเอกชน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ที่ได้หารือและประชุมร่วมกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมฉันท์เพื่อน ระหว่างนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทุกองค์กร จึงขอขอบคุณทุกองค์กรที่ได้ร่วมทำงาน ร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องบุคลากรที่เป็น School Partners เข้าไปในโรงเรียนต่าง ๆ การริเริ่มแผนงานและโครงการร่วมกับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน CONNEXT ED ที่ผ่านมา ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” เพื่อสร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 10 ด้าน คือ 1) ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency) 2) กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน (Market Mechanism) 3) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals and Teachers) 4) การสร้างมาตรการจูงใจด้านสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ (Tax Incentive for Local & International Professor) 5) การพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership) 6) ศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค (Technology Hub R&D) 7) การยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Language Capability) 8) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน (Health & Heart) 9) หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Curriculum) และ 10) การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure)

ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก ได้ให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูล เนื้อหา ตลอดจนโมเดลและ Best Practices จากการโรดโชว์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการวางแผนให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด จากนั้นจึงกำหนดตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน 42 ตัวชี้วัด พร้อมศึกษาและสำรวจปัจจัยพื้นฐาน ความพร้อม และความขาดแคลนด้านต่าง ๆ ในขณะเดียวกันภาครัฐก็พยายามเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนเข้าถึงได้ ทั้งเรื่องของโครงสร้าง รวมทั้งการพัฒนาและจัดหาครู ICT ประจำโรงเรียน

ส่วนของการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป ได้เตรียมที่จะพัฒนาปรับปรุงในหลายส่วน ได้แก่ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ, ปรับความเร็วอินเทอร์เน็ต ICT Connectivity, ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย, จัดทำระบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐและระบบประเมินผล, จัด Roadshow แบ่งปันเทคนิคการสอนโรงเรียนต้นแบบชั้นนำแก่โรงเรียนประชารัฐ, เฟ้นหาผู้นำด้านเทคโนโลยี ICT Talent ประจำโรงเรียน ตลอดจนให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา ฯลฯ


ส่วนหนึ่งของ 12 องค์กรภาคเอกชน


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ กล่าวแสดงความขอบคุณทีมภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมดำเนินงานโครงการ CONNEXT ED จนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้ภาครัฐได้เห็นจุดที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากขึ้น และความร่วมมือในการทำงานร่วมกันครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการดำเนินงานที่เกิดจากความต้องการของระดับพื้นที่ คือ สถานศึกษา ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองอย่างแท้จริง พร้อมทั้งทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น โดยในส่วนของภาครัฐ จะใช้โอกาสนี้ในการทำงานเพื่อเป็นสะพานเชื่อมที่ดีและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมกับนำข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มีความครบถ้วนในประเด็นต่าง ๆ เช่น

การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน เช่น การพัฒนาผู้นำ (Leadership), โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นต้น เป็นเรื่องที่ต้องจัดหาให้ครบถ้วนและแก้ไขปรับปรุงให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งบางเรื่องกระทรวงศึกษาธิการเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การพัฒนาบุคลากร โดยนำแนวทางของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) มาเป็นรูปแบบของการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนให้ดีขึ้น, การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งผู้บริหาร โดยเฉพาะการจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

การอบรมและพัฒนาครู  ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พร้อมจัดงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมให้แก่ครู 10,000 บาทต่อคน เพื่อเลือกเข้าอบรมด้วยตนเอง ดังนั้นภาคเอกชนสามารถนำหลักสูตรการอบรมมาเข้าสู่หลักเกณฑ์ของสถาบันคุรุพัฒนา เช่น หลักสูตรแผนการตลาด เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอบรมครู ส่วนครูก็สามารถนำชั่วโมงอบรมมาขอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย ซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขระเบียบ เพื่อไม่ให้ครูมุ่งทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว รวมทั้งเป็นการให้รางวัลแก่ครูที่สอนดีและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง เป็นการสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับครู ที่ว่า “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 กรกฎาคม 2555)

การกำหนดตัวชี้วัดการบริหารงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เกี่ยวกับการดูแลโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะต้องเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับชุมชน พ่อแม่ และผู้ปกครอง เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการจัดการศึกษาด้วย

จัดเตรียมกลไกการทำงานเชื่อมโยง 3 ภาคส่วน ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเตรียมกลไกการทำงาน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือประชารัฐ ตลอดจนดำเนินการกับข้อมูลสะท้อนจาก School Partners ที่จะทำให้มีการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานตามโรดแม็ปครบทั้ง 3 ภาคส่วนต่อไป


รมว.ศึกษาธิการ และตัวแทนภาคประชาสังคม


 

12 ความคิดเห็นขององค์กรภาคเอกชน
ที่ร่วมก่อตั้ง CONNEXT ED

 
 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์)

"ได้ดำเนินการจัดจ้าง ICT Talent เพื่อสนับสนุนการใช้ ICT ในโรงเรียน พร้อมสร้าง Learning Center และ สรรหา Local School Partners เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้เสนอให้ภาครัฐช่วยกระตุ้นให้โรงเรียนให้ข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนอย่างครบถ้วน, สนับสนุนการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในเครือข่าย UNINet พร้อมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยขอให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก่ School Partners ตลอดจนสนับสนุนให้มีกลไกการตลาดแก่ชุมชนหรือภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการมากขึ้น"

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร)

"ให้การสนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น พร้อมเสนอให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในการดำเนินโครงการให้มากขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด"

กลุ่มเซ็นทรัล (ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ปรึกษา)

"ได้เสนอให้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ และควรส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนี้แก่ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองให้มากขึ้น"

บมจ.ปตท. (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

"ได้กำหนดจุดเน้นการจัดการศึกษาหลักสูตร STEM ภาษาอังกฤษ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน เช่น ความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะความสามารถตามมาตรฐานสากล ตลอดจนนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ปตท. ได้เตรียมวางแผนงานและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไปแล้ว จึงเสนอให้จัดหา School Partners ที่เป็นคนในพื้นที่มากขึ้น เพราะจะมีความเข้าใจบริบทของโรงเรียน ที่จะช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นและถูกทิศทางมากขึ้น"

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร)

"โรงเรียนควรจัดการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครู ให้ครูทำได้และทำเป็น ส่วนนักเรียนเน้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning และ Brain-Based Learning รวมทั้งจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการจัดหาต้นแบบที่ดีให้กับครูผู้สอน โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรอัตราครูให้พอดีกับจำนวนครูที่เกษียณอายุราชการ"

บมจ.ซีพี ออลล์ (นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

"เสนอให้จัดสรรช่วงเวลาของการเรียนรู้ภาคปฏิบัติและภาคการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ระหว่างชุมชน ผู้นำศาสนา ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่จะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนที่มีความขาดแคลนด้วย"

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (นายอเนก บุญหนุน รองประธานคณะผู้บริหาร)

"เห็นด้วยที่ชุมชน ผู้นำศาสนา ครู และสถานศึกษา จะต้องมีการทำงานเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของลูกหลานของพวกเขาเอง และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจะต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือและมีส่วนช่วยดูแลโรงเรียนที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ของตัวเองด้วย"

กลุ่มมิตรผล (นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

"ได้เปิดเวทีให้โรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน พร้อมสนับสนุนการผลิต Software สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอให้โรงเรียนพัฒนาทักษะและสมรรถนะของครู ส่วนโรงเรียนจะต้องจัดทำและเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนขึ้นมา เพื่อภาคเอกชนจะได้ให้การสนับสนุนได้ตามความต้องการ"

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่)

"บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้นำ พร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ส่วนการเรียนรู้เน้นใช้หลักสูตร Action-Based Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชน ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรของบริษัท เพื่อนำมาปรับใช้กับโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT เพื่อการศึกษา"

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (ดร.เอกพล ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)

"ส่งเสริมทักษะให้เด็กด้านอาชีพ เพื่อเปลี่ยนจากการ “ทำมาหากิน” เป็น “ทำมาค้าขาย” ตลอดจนสร้างโครงการ “OTOP Junior” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้งนี้ เสนอให้มีโมเดลของการเป็น Partner เพื่อสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา และให้โรงเรียนมีแนวทางมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน"

บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป (นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

"เสนอให้ทุกหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควรเพื่อไปช่วยพ่อแม่ทำงานหารายได้ ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นปัญหาเกี่ยวกับปากท้อง ที่หลายภาคส่วนต้องรวมพลังกันแก้ไขปัญหาต่อไป"

 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ในปี 2559 ดำเนินโครงการในโรงเรียน 3,342 แห่ง และในปี 2560 จะขยายการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) อีก 4,082 แห่ง ภายใต้หลักการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพสมบูรณ์แบบ, ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคมร่วมพัฒนา และให้บริการโรงเรียนลูกข่าย โดยเน้นมาตรฐานการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ใน 3 ด้านที่จำเป็น คือ

  • โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเบื้องต้น เช่น ห้องเรียน สภาพดี มั่นคง ปลอดภัย และเพียงพอ, ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร รองรับอุปกรณ์การเรียนการสอน, มีเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และให้สัญญาณครอบคลุมทั้งโรงเรียน

  • โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล สนามเด็กเล่น

  • โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่ออนาคต เช่น คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน, ห้องออกอากาศ (VDO Conference) เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางไกล, สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการหรือมีความต้องการพิเศษ


ส่วนหนึ่งของตัวแทนภาครัฐ
 


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ