.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 333/2560
"ปนัดดา" รับมอบรางวัล
ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์


โรงแรมเดอะสุโกศล – สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” เชิดชู 36 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดงานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเสมอมา อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ซึ่งมีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

สำหรับผู้รับรางวัลทั้ง 36 รางวัล เป็นบุคคลและองค์กรที่ผ่านการเสนอชื่อและคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ตลอดจนมีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, ดร.ประสาร ไตรรัตน์, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล, นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, นายบัณฑูร ล่ำซำ, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นต้น

นอกจากนี้ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สัมโมทนียกถา เรื่อง “คุณค่าของรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อสังคมและการพัฒนา”, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน”, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลังแห่งจริยธรรมกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เป็นต้น


อนึ่ง ในช่วงเช้าวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั้ง 6 แห่ง พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้จากครูอย่างเดียวคงจะไม่พอ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทางครอบครัวช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยคุณครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในโรงเรียน และครอบครัวของเด็กนั้นก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยควบคู่กันไป จึงขอฝากความหวังไว้กับผู้บริหารและครูอาจารย์ของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทั้ง 6 แห่ง ที่จะต้องทำงานหนักร่วมกัน ช่วยกันถ่ายทอดหลักวิชาความรู้ผ่านหลักคิดของโรงเรียนคุณธรรม โดยยึดหลักสำคัญ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง ที่จะต้องมีความพอประมาณ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักความพอดี เพราะหากไม่รู้จักพอจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ 2) ความกตัญญู ทั้งต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ และพระกรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนผู้มีพระคุณ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต เรียกได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ 4) ความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเจริญสัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม อาทิ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยต้องยึดหลักความยุติธรรม ให้สมกับคำกล่าวของโรงเรียนบดินทรเดชาที่ว่า “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดี และมีความรู้”

กลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา หรือโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ใช้นามโรงเรียนว่า "บดินทรเดชา" อันมาจากราชทินนามของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ


^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  310 ร่วมพิธีไหว้ครู รร.สารวิทยา และเปิดประชุมทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ